سیمرغ بلورین بهترین تدوین

1394/11/27   04:50:38

بهرام دهقانی (استاد تدوین گروه سینما) برای فیلم " ابد و یک روز"

 سیمرغ بلورین بهترین تدوین

سیمرغ بلورین بهترین تدوین برای

بهرام دهقانی (استاد تدوین گروه سینما)

برای فیلم " ابد و یک روز


سیمرغ بلورین تدوین دانشگاه سوره