برگزیده آثار جواهر سازی در نمایشگاه هفته جواهری تهران

1395/03/09   10:47:00

خانم مهسا دهقانی از دانشجویان گروه گرافیک دارای اثر برگزیده در نمایشگاه هفته جواهری تهران.

 برگزیده آثار جواهر سازی در نمایشگاه هفته جواهری تهران

خانم مهسا دهقانی از دانشجویان گروه گرافیک دارای اثر برگزیده در نمایشگاه هفته جواهری تهران.


مهرداد قربانی - کارشناس روابط عمومی دانشگاه سوره برگزیده آثار جواهر سازی در نمایشگاه هفته جواهری تهران