نفر اول مسابقه عکاسی با موضوع تاسوعا و عاشورا

1395/03/09   10:45:00

خانم ندا حمیدی نیا از دانشجویان گروه گرافیک نفر اول مسابقه عکاسی با موضوع تاسوعا و عاشورا (درمکان موزه استاد مطهری)

 نفر اول مسابقه عکاسی با موضوع تاسوعا و عاشورا

خانم ندا حمیدی نیا  از دانشجویان گروه گرافیک نفر اول مسابقه عکاسی با موضوع تاسوعا و عاشورا (درمکان موزه استاد مطهری)


مهرداد قربانی - کارشناس روابط عمومی دانشگاه سوره نفر اول مسابقه عکاسی با موضوع تاسوعا و عاشورا