کد خبر : 255127
تاریخ انتشار : 28 فروردین 1398 11:12
تعداد بازدید : 263

به بهانه برگزاری دهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

جشنواره ای که 10 ساله شد!

جشنواره دانشجویی تئاتر سوره با پشت سر گذاشتن فرازو نشیب های گوناگون در سال های اخیر، اکنون 10 ساله شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، دهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره از 24 فروردین در پنج بخش «صحنه و مونولوگ»، «آف استیج»، «نمایشنامه‌نویسی»، «رپرتوار» و «پژوهش» در حال برگزاری است و تا 31 فروردین ادامه دارد. جشنواره ای که اینک 10 ساله شده و فراز و نشیب‌هایی را نیز تجربه کرده و البته با پیشنهادات و انتقاداتی نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن مواجه بوده است. 
شکوفه ماسوری استاد مشاور دهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره می‌گوید: بایـد بعـد از 10 سـال بنشـینیم و ابتــدا این جشنواره را تحلیــل و ســپس بازنگــری و در نهایــت خالقانــه هویــت بخشــی آن را انجــام دهیــم. بنابرایــن سـال 98، سـال بسـیار مهمـی در عمـر جشـنواره کوچـک محلـی ماسـت. مهـم اسـت، چـون دربـاره تئاتـر دانشـگاهی اسـت. کوچـک اسـت، چـون نخواسـته‌ایم ویتریـن بـزک کـرده‌ای برایـش بســازیم. محلــی اســت، چــون در دانشــگاه خودمــان، دانشــگاه ســوره شــکل گرفتــه اســت و بــه همیــن سـبب دوسـتش داریـم و مراقبـش هسـتیم.
   
آزاده گنجه استادیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، جشـنواره‌ها را محـل برقـراری ارتبـاط دانسته و می افزاید: نمایـش، خـود یکـی از اولیـن ابزارهـای ارتباطـی بشـر بـوده اسـت. با وجـود آن کـه اغلب ویترین نهایی جشـنواره اجراهـا و گاه کنفرانس‌هـا و کارگاه‌هـا هسـتند امـا آنچـه بـه طـور خـاص در پروسـه برگـزاری جشـنواره دانشـجویی بـرای رسـیدن بـه ایـن ویتریـن نهایـی طـی می‌شـود، خود بخـش بزرگی از دسـتاورد یک جشـنواره دانشـجویی اسـت. چنان که سـاختار بنیادین جشـنواره دارای پایه های اسـتوار باشـد و در شـکل‌دهی ماهیت جشـنواره اصلی مهم در تئاتر- دموکراسـی: گفـت و گـو و ارتبـاط- فرامـوش نشـده باشـد، دانشـجویان برگزارکننـده فرصـت خواهنـد یافـت آموخته‌هایـی از مدیریـت فرهنگـی و اجرایـی را در این عرصه تجربـه کننـد و بیـش از پیـش بـا ضروریـات و کاسـتی‌های نظـام اجرایـی و اداری دانشـگاهی و عرصـه حرفـه‌ای اجرا آشـنا شـوند. به ایـن ترتیب احتمال تلاش ایشـان برای رفـع کاسـتی‌ها و تمایـل بـه افزایـش دانـش لازم بـرای بهبـود سیسـتم افزایـش خواهـد یافـت و دسـتاورد رویـداد از جشـنی دوره‌ای فراتـر خواهد بود.
دهمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره در سالن های رادی، فتحعلی بیگی و نگارخانه آیه (در دانشگاه سوره) و همچنین سالن های مولوی، عمارت روبرو، خورشیدی، خانه هنر پیچازی و پلاتو مومان در حال برگزاری است و امید است این جشنواره سال به سال با پیشرفت های چشمگیری روبرو شود.
برای مشاهده جدول زمان بندی اجراهای جشنواره اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :