کد خبر : 257168
تاریخ انتشار : 19 فروردین 1398 9:46
تعداد بازدید : 490

آیین نامه اجرایی اعطای وام ضروری کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه سوره

آیین نامه اجرایی اعطای وام ضروری کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه سوره
آیین نامه اجرایی اعطای وام ضروری کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه سوره 
مقدمه : 
این دستور المل در اجرای فصل ششم آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاه به منظور پرداخت وام و ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان به شرح زیر تهیه شده است.
ماده 1- موضوع: 
وام شامل کمک هزینه های بیمارستانی و مازاد بر بیمه تکمیلی ، ازدواج ، تحصیلی ، ودیعه خرید مسکن و فوت بستگان درجه یک و رهن و اجاره مسکن، بیمه های مربوطه و خرید کالای منزل  و نظایر آنها می باشد که بر اساس شرایط زیر پرداخت می شود . 
ماده 2- شرایط وام گیرندگان : 
اعضای هیات علمی و کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی تمام وقت دانشگاه با ارائه فرم درخواست وام .
ماده 3-منابع مالی 
منابع مالی صندوق از محل کمک های دانشگاه ، اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می شود که میزان کمک سالانه با پیشنهاد معاون اداری و مالی و تصویب هیأت رئیسه تعیین می شود .
ماده 4- مبلغ وام : 
4-1- کمک هزینه های درمانی کارکنان و اعضاء تحت تکفل ، مازاد بر بیمه های تکمیلی تا سقف 100.000.000 ریال با ارائه اسناد مثبته. 
4-2- کمک هزینه های ازدواج کارکنان تا 150.000.000 ریال با ارائه عقد نامه . 
4-3- کمک هزینه های ازدواج فرزندان کارکنان تا 150.000.000 ریال( برای سرپرستان خانوار) با ارائه عقد نامه .
4-4- کمک هزینه فوت بستگان درجه یک در صورتیکه تحت تکفل باشند تا 50.000.000 ریال برای پدر و مادر و تا 80.000.000 ریال برای فرزند و همسر. 
4 -5 – وام خرید مسکن برای یکبارتا سقف 350.000.000 ریال برای سرپرستان خانوار با ارائه اسناد مثبته
4 – 6 – ودیعه اجاره مسکن برای یکبار تا سقف 100.000.000 ریال برای سرپرستان خانوار با ارایه اسناد مثبته 
تبصره : کارکنانی که از تسهیلات تعاونی مسکن سوره و تسهیلات دریافت نموده اند وام بار اولی خرید مسکن (350.000.000 ) ریال نخواهند بود.
4- 7 – در موارد خاص که مصدایق مطرح نشده مبلغ قرض به صورت کوتاه مدت قرض الحسنه حداکثر تا سقف شش ماه تا مبلغ 500.000.000 ریال با دریافت اسناد و تضلمین تعهد آور با بازپرداخت یکجا بنا به تشخیص کمیته وام قابل پرداخت خواهد شد.
ماده 5- شرایط پرداخت وام : 
1-5- در شرایط مساوی به جزء بند 4-2 متأهلین در اولویت هستند.
2-5- آخرین قسط بازپرداخت وام نباید از سن بازنشستگی اجباری هر فرد تجاز نماید.
3-5-مانده حقوق وام گیرنده با احتساب سایر وام های دریافتی نبایستی از 50% حقوق کمتر باشد. 
4-5- تقسیط وام با توجه به میزان حقوق تعیین و توسط واحد مالی پس از اخذ گواهی کسر از حقوق و یا سنوات طبق جدول زیر اعمال خواهد شد. 
یک میلیون تومان 10 ماهه 
دو میلیون تومان    12 ماهه 
سه میلیون تومان 16 ماهه
چهار میلیون تومان 18 ماهه
پنج میلیون تومان 20 ماهه
شش میلیون تومان 22ماهه
هفت و هشت میلیون تومان 24 ماهه 
نه و ده میلیون تومان 26 ماهه
بیست میلیون تومان 36 ماهه
سی میلیون تومان 48 ماهه 
 تبصره : مبلغ اقساط فوق با نظر معاون اداری و مالی و یا درخواست وام گیرنده بنا به مقتضیات و شرایط مالی صندوق قابل افزایش است 

ماده 6- کمیته وام : 
مرجع تشخیص اعطای تسهیلات تا سقف 30 میلیون ریال مدیر منابع انسانی و تا سقف 50میلیون ریال معاون اداری و مالی و بالاتر توسط کمیته وام شامل معاون اداری و مالی ( رییس کمیته ) مدیر مالی ( خزانه دار کمیته) و نماینده رییس ( ناظر) و مدیر منابع انسانی ( عضو و دبیر کمیته ) صورت می گیرد.
ماده 7- کارمزد: 
معادل 2% مبلغ وام به عنوان کارمزد و کمک به افزایش اعتبارات صندوق و پرداخت هزینه های جاری ، محاسبه و اعمال خواهد شد.
این دستور العمل در یک مقدمه 7 ماده ودو تبصره در جلسه مورخ 1397/04/06 در هیأت رییسه به تصویب رسید و تاریخ اجرای آن از 1397/01/01 می باشد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :