کد خبر : 90079
تاریخ انتشار : 5 دی 1394 15:58
تعداد مشاهدات : 2942

مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی

مهدی فلاحی تکان تپه

مدیر امور دانشجویی

تلفن:   (داخلی  148)  66354245

زهرا آثاری پاک

کارشناس امور دانشجویی

تلفن:   (داخلی  148)  66354245

درباره مدیریت امور دانشجویی:

امور دانشجویی دانشگاه همزمان با تشکیل مؤسسه آموزش عالی سوره ذیل معاونت دانشجویی و  فرهنگی تشکیل شد و در سال های 1375 تا 1379 زیرمجموعه معاونت آموزشی بوده و با عنوان معاونت آموزشیدانشجویی انجام وظیفه میکرد. از سال1380 مجدداً زیر نظر معاونت فرهنگی و دانشجویی و بعد ها معاونت دانشجویی و فرهنگی انجام وظیفه می نماید.

 

اهم وظایف مدیر امور دانشجویی عبارتست از:

1- تهیه و تنظیم برنامههای سالانه و تقویم اجرایی فعالیتهای حوزه مدیریت امور دانشجویی و ارائه آن به معاون دانشجویی و فرهنگی؛

2- برنامهریزی درجهت ارائه خدمات دانشجویی و نظارت برانجام آن؛

3- برنامهریزی و پیگیری امور مربوط به تغذیه دانشجویان، شامل ارائه برنامه غذایی، اتوماسیون تغذیه، نظارت بر طبخ غذا و سلف سرویس پیگیری و نظارت برحُسن اداره امور سلف سرویس دانشجویان از لحاظ بهداشتی و کیفیت و کمیت مواد غذایی؛

4- پیگیری و نظارت بر دریافت و تحویل سهمیههای دانشجویی؛

5- پیگیری و نظارت بر انجام خدمات مربوط به بیمه دانشجویان؛

6- پیگیری و نظارت بر انجام خدمات مددکاری و مشاوره دانشجویی در زمینه مسائل شخصی، عاطفی، شغلی و تحصیلی؛

7- پیگیری امور مربوط به بوفهها و نظارت بر آن؛

8- پیگیری و نظارت بر انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی اعم از وام تحصیلی، وام اضطراری و... به دانشجویان متقاضی با توجه به قوانین و مقررات مربوط؛

9- پیگیری و نظارت بر تسویهحسابهای وام صندوقهای رفاه دانشجویان؛

10- تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز حوزه امور دانشجویی و ارائه آن به مراجع مربوط؛

11- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فعالیتهای حوزه امور دانشجویی و ارائه آن به معاون دانشجویی و فرهنگی؛

12- اقدام برای تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه امور دانشجویی با همکاری و هماهنگی معاون دانشجوییفرهنگی؛

13- تهیه و تنظیم دستورالعملهای حوزه امور دانشجویی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :