کد خبر : 90341
تاریخ انتشار : 10 دی 1394 12:17
تعداد مشاهدات : 522

دکتر مجید رضائیان

دکتر مجید رضائیان

دکتر مجید رضائیان

مجید رضاییان

 

وعضو هیأت علمی گروه مدیریت فرهنگی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

سوابق تحصیلی:

دپيلم: اقتصاد و علوم اجتماعی، تهران، 1363؛ کارشناسی: علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1370؛ کارشناسی ارشد: مردمشناسی، دانشگاه تهران، 1375؛ دانشجوی دکتری: جامعهشناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تهران.

فعالیتها:

- معاون پژوهشی دانشگاه سوره، 1385-87؛  کارشناس امور پژوهشی دانشگاه سوره،1381-84؛ مدیر گروه مدیریت فرهنگی، از تیر ماه 1389 تاکنون؛ رئیس دانشکده امور فرهنگی، اسفندماه 1386 تا مهرماه 1390؛ رئیس دانشکده علوم ارتباطات، آذرماه 1389 تا مهرماه 1390؛ رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات، از 1386 تاکنون؛ کارشناس ارتباطات در بنیاد مستضعفان، 1368-80؛ مسئول امور اجتماعی یکی از واحدهای تابعه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی، 1370-73؛ ناظر طرحهای پژوهشی در ستاد کنگره سرداران شهید، 1376-78؛ انجام 5 طرح پژوهشی مصوب در سطح ملی، منطقهای، و سازمانی؛ تهیه 5 متن درسی برای رشته مدیریت فرهنگی؛ پژوهشگر منتخب در مراسم انتخاب پژوهش فرهنگی سال 1377؛ ارائه 7 مقاله پژوهشی در فصلنامه علمی- پژوهشی رهپویه هنر؛