کد خبر : 90359
تاریخ انتشار : 10 دی 1394 14:32
تعداد بازدید : 211

گروه رسانه و تبلیغ

گروه رسانه و تبلیغ

گروه رسانه و تبلیغ

3. گروه رسانه و تبلیغ

مدیر گروه:

کارشناس گروه:

خانم همدانیان

تاریخچه گروه:

 

 

این گروه دارای دو رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و مدیریت رسانه است.

 رشته تبليغ و ارتباطات فرهنگي

سازمان تبليغات اسلامي با توجه به رسالت مهم خود در زمينه تبلغ و ترويج عقايد و احکام اسلامي، بر آن شد تا با  راهاندازي رشته تبليغ و ارتباطات فرهنگي، گامي مهم در راستاي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد در عرصه تبليغ ديني بردارد. لذا در سال 1386 پينشهاد خود را مبنيبر تأسيس اين رشته به وزارت علوم ارائه کرده و در پي کسب مجوز لازم، نسبت به راهاندازي آن در دانشگاه سوره اقدام نمود. هدف اصلي از تأسيس اين دوره، تربيت کارشناساني در سطح عالي در حوزه هاي پژوهشي در ارتباطات جمعي، ارتباطات سنتي، مديريت و آموزش است که توانايي بهرهگيري از روشهاي سنتي و نوين تبليغ ديني را داشته باشند و بتوانند به اظهارنظرهاي تخصصي و تحليل پيچيدگيهاي فرهنگي بپردازند.

دوره کارشناسي ارشد تبلغ و ارتباطات فرهنگي 32 واحد ميباشد که به صورت نظام واحدي و در حداکثر 4 نيمسال برگزار ميشود.

رشته مدیریت رسانه

این رشته جهت تربیت مدیر متعهد و متخصص حوزه رسانههایی چون تلویزیون، رادیو و مطبوعات تأسیس شده است. این رشته در دانشگاه سوره از بهمنماه 1392 به پذیرش دانشجو پرداخته است. این رشته دارای 32 واحد و به صورت نظام واحدی که در 4 نیمسال برگزار میشود.

با توجه به تسلط و چيرگي گروههاي آموزشي در حوزههاي آموزشي، معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي به عنوان بخشي از بدنه اجرايي آموزشي دانشگاه اقدام به تفکيک وظايف آموزشي دانشکدهها نمود که مبناي اين اصل استقلال گروههاي آموزشي با همکاري کليه حوزههاي آموزشي در معاونت آموزشي بود . اکنون اين دانشگاه داراي سه دانشکده تحت عنوان دانشکده هنر، دانشکده فرهنگ و ارتباطات و دانشکده معماري ميباشد که در رشتههای زیر مشغول به کار ميباشند. ضمناً گروه دروس عمومي و معارف اسلامي به دليل اهميت تأثيرگذاري آن و اهداف سازمان تبليغات اسلامي به صورت مستقل و زير نظر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی فعاليت دارد.