کد خبر : 252667
تاریخ انتشار : 3 بهمن 1397 0:0
تعداد بازدید : 418

آیین نامه ي تخلفات پژوهشی

آیین نامه نحوه ی پیگیری و رسیدگی به تخلفات پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه سوره.

                                                          بسمه تعالی

آیین نامه نحوه ی پیگیری و رسیدگی به تخلفات پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه

مقدمه:

 پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد به منزله ی مهم ترین دستاورد پژوهشی دانشجویان این دوره به شمار می آید و هر یک از دانشجویان با هدایت استادان راهنما و مشاور موظف به رعایت کلیه ی اصول و قواعد روش تحقیق در نگارش آن هستند. به تعبیر دیگر دانشجو باید تمامی آموخته ها و اندوخته های خود در دوره ی کارشناسی ارشد را به کار بسته و ماحصل مطالعات و تحقیقات خود را به عنوان یک اثر پژوهشی، ارایه کند. لازم به ذکر است اگرچه پایان نامه، محلی برای عرضه ی نتایج تحقیق دانشجو است ولی در این راستا می تواند از نتایج مطالعات پیشین نیز به شرط رعایت اصول و قواعد ارجاع دهی استفاده کند. بدیهی است بی توجهی به ضوابط یادشده،  تخلف پژوهشی  به شمار آمده  و حسب مورد با آن برخورد خواهد شد. لذا بر اساس آیین نامه اجرای قانون پیشگیری و مقابله تقلب در تهیه آثار علمی تاریخ 4/6/97 شماره 121335/3 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات جلسه ی مورخه 22/7/97 کمیته ی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه سوره دستورالعمل مربوط به تعیین تخلفات پژوهشی پایان نامه های دانشگاه سوره و نحوه ی برخورد با آن به شرح زیر اعلام می شود:

ماده یک:  تخلفات پژوهشی    

در شیوه نامه ی نگارش پایان نامه ی دانشجویی، اصول و ضوابط استفاده از منابع دیگر در متن پایان نامه ذکرشده و عدم رعایت تمام یا قسمتی از آن، تخلف پژوهشی به شمار می آید. ازجمله مصادیق تخلف یادشده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 الف - عدم ذکر منبع در هنگام نقل قول مستقیم و یا غیرمستقیم( در متن و فهرست منابع)؛

ب-  ذکر منبع اصلی در هنگام استفاده از منابع باواسطه؛

پ -  جعل اطلاعات و ارایه آن به عنوان نتیجه ی تحقیق؛

ت -  ذکر ماخذ غیرواقعی برای مستند نشان دادن مطالب؛

ث -  استفاده از الگوریتم منابع دیگر بدون ذکر ماخذ؛

ج -  دست کاری در مطالب مورد استفاده از منابع دیگر و انتساب آن به خود؛

چ -  مشابهت بیش از حد مطالب پایان نامه، ولو با ذکر ماخذ مربوطه؛

ح -  سایر تخلفات پژوهشی به تشخیص کمیته ی رسیدگی به تخلفات مذکور.

ماده دو:  نحوه ی رسیدگی به تخلفات پژوهشی

دانشجو پس از نگارش پایان نامه و تایید استادان مربوطه، لوح فشرده حاوی پایان نامه خود را به گروه آموزشی ارایه کرده تا نسبت به بارگذاری آن در سامانه ی همانندجو اقدام شود.

پس از دریافت گزارش اولین همانندجویی, دانشجو و استادان راهنما و مشاور می توانند با استفاده از گذرواژه ی مندرج در آن, نسبت به مشاهده ی متن پایان نامه در سامانه اقدام کنند. بدیهی است با توجه به وجود یا عدم وجود تخلف، یکی از دو حالت زیر محتمل است:

-       در صورت نبود تخلف، دانشجو می تواند درخواست خود را برای طرح در کمیته ی رسیدگی به تخلفات دانشکده به گروه آموزشی اعلام کند؛

-        در صورت وجود هرگونه خطا، لازم است ظرف 3 روز از هنگام دریافت گزارش، نسبت به اصلاح کلیه ی موارد اقدام کرده و برای بارگذاری مجدد به دفتر گروه مراجعه کند.

 لازم به ذکر است نتیجه ی همانندجویی، در کمیته ی مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت ملاحظه ی تخلف، نسبت به اعمال مقررات تنبیهی، اقدام  خواهد شد . یاد آور می شود ملاک تعیین میزان تخلف،  رای کمیته ی بررسی تخلفات پژوهشی دانشکده ی مربوطه است.

ماده سه:  نحوه ی برخورد با تخلف در پایان نامه

1 - چنانچه 1% تا 5%تخلف دیده شد، اصلاح پایان نامه ضروری است.

- احکام مربوط به استاد:  تذکر کتبی به استاد راهنما به شکل درج در پرونده یا عدم درج در پرونده؛

- احکام مربوط به دانشجو : تذکر کتبی به دانشجو به شکل درج در پرونده یا عدم درج در پرونده.

2 - چنانچه  6% تا 10% تخلف دیده شد، پایان نامه غیرقابل دفاع است.

-  احکام مربوط به استاد: درج تذکر کتبی در پرونده استاد راهنما؛

- احکام مربوط به دانشجو :  تمدید پایان نامه توسط دانشجو برای نیمسال بعد(طبق مقررات) + درج تذکر کتبی در پرونده دانشجو.

3 - چنانچه 11% تا 15% تخلف دیده شد، پایان نامه مردود است.

- احکام مربوط به استاد: تذکر کتبی با درج در پرونده برای استاد راهنما+ محرومیت از راهنمایی پایان نامه طی یک ترم برای استاد راهنما؛

- احکام مربوط به دانشجو : ثبت نام مجدد(به همراه پرداخت شهریه) برای دانشجو + تذکر کتبی با درج در پرونده برای دانشجو.

4 - چنانچه تخلف بالای 15% دیده شد، پایان نامه مردود است.

 - احکام مربوط به استاد: تذکر کتبی به همراه درج در پرونده برای استاد راهنما + محرومیت از راهنمایی پایان نامه  جهت دو ترم متوالی برای استاد راهنما+ عدم پرداخت حق الزحمه مراحل قبل برای استاد راهنما؛

-  احکام مربوط به دانشجو:  ثبت نام مجدد(به همراه پرداخت شهریه) برای دانشجو +   تذکر کتبی به همراه درج در پرونده برای دانشجو.

ماده چهار: آموزش

دانشکده ها موظف اند در هر نیمسال تحصیلی حداقل یک نوبت کارگاه آموزشی در این خصوص برای دانشجویان برگزار کنند و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال های 1396 به بعد موظف اند در کارگاه شرکت کنند. تصویب پروپوزال، منوط به ارائه ی گواهی شرکت در کارگاه می باشد.

 این آیین نامه در چهار ماده در تاریخ 01/10/97 مورد تصویب کمیته ی تخلفات پژوهشی دانشگاه سوره قرار گرفت.
اجرای مفاد این آیین نامه از تاریخ 01/10/97 برای تمامی گروه های آموزشی دانشگاه الزامی است.

 

جواد صادقی جعفری

سرپرست معاونت پژوهشی

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :