21رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
تقویم نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه سوره به همراه زمان انتخاب واحد. تقویم آموزشی نیم سال اول
تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 97-96 دانشگاه سوره تقویم آموزشی تابستان
تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96
تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه سوره به انضمام تاریخ انتخاب واحد دانشجویان. تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه سوره
 - امکان اخذ واحد پایان نامه در ترم های 5 و 6 در طی تقویم آموزشی انتخاب واحد از طریق پرتال
تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 97-96 دانشگاه سوره تقویم آموزشی نیم سال اول تحصیلی 97-96
خارج از این بازه با استناد به تقویم آموزشی اداره کل آموزش دانشگاه سوره مقدور نخواهد بود.    
تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه سوره به همراه زمان انتخاب واحد دانشجویان. تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵
تقویم آموزشی 30 مرداد 1395 10:37
تقویم آموزشی دانشگاه و دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره تقویم آموزشی
تقویم آموزشی اختصاصی دانشکده فرهنگ و ارتباطات
  • تعداد رکوردها : 21