6رکورد در مدت زمان 0.452ثانیه
جستجو برای :
اطلاعیه آموزشی 8 بهمن 1396 16:56
اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی سال ۱۳۹۶
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت، نیم سال دوم 97-96 زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت نیمسال دوم 97-96 ضمن خیرمقدم حضور پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 1396  دانشگاه سوره برنامه ثبت
اطلاعیه تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی. تکمیل ظرفیت کارشناسی
اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال1396 دانشگاه سوره تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ضمن خیرمقدم حضور پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال1396 دانشگاه سوره برنامه ثبت
تکمیل ظرفیت 13 آبان 1396 11:24
اطلاعیه تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت ضمن خیرمقدم حضور پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال1396 دانشگاه سوره برنامه ثبت
بدینوسیله به اطلاع متقاضیان تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره می رساند که این دانشگاه فقط در رشته های مهندسی اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه سوره تکمیل ظرفیت دارد . کلیه متقاضیان باید مدارک زیر را آماده  واز تاریخ 96/8/2لغایت 96/8/30ساعات اداری
  • تعداد رکوردها : 6