1رکورد در مدت زمان 0.436ثانیه
جستجو برای :
به عنوان انجمن طراحی و نوآوری در صنایع دستی معاصر ایران در حال راه اندازی می باشد که از همه دوستان علاقمند جهت راه اندازی سازمان مردم نهاد «انجمن طراحی و نوآوری در صنایع دستی معاصر ایران» طرح برپایی انجمن طراحی و نوآوری در صنایع دستی معاصر ایران را به عنوان یک انجمن مردم نهاد غیردولتی
  • تعداد رکوردها : 1