آموزش کار با سامانه سیماد برای همکاران

سامانه سیماد سامانه منابع انسانی دانشگاه سوره می باشد

ثبت مرخصی ، ماموریت ، اضافه کاری و ثبت درخواست کالا از انبار

همچنین مشاهده و دریافت فیش حقوقی