نشست های تخصصی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

برای ورود به نشست، روی گزینه ورود به وبینار کلیک کنید

کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان مدیریت رسانه

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانشکده فرهنگ و ارتباطات

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر سیاوش صلواتیان
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/09
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه نشانه شناسی تولیدات تصویری در روزگان کرونایی

موضوع وبینار : ارتباط تصویر در عکاسی مطبوعاتی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر مصطفی آجرلو، دکتر رسول اولیازاده
 • میزبان: شقایق عباسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/09
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:30 الی 17:30
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه آموزش تحلیلی شبکه های اجتماعی

نرم افزار نود ایکس ال Node XL

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر محمد صادقی، دکتر امیدعلی مسعودی
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/13
 • ساعت برگزاری: از ساعت 10:30 الی 12:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان مدیریت رسانه

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانشکده فرهنگ و ارتباطات

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر سیاوش صلواتیان
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/16
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه نشانه شناسی تولیدات تصویری در روزگان کرونایی

موضوع وبینار : ارتباط تصویر در عکاسی مطبوعاتی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر مصطفی آجرلو، دکتر رسول اولیازاده
 • میزبان: شقایق عباسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/16
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:30 الی 17:30
 • ورود برای عموم آزاد است

نقد کتاب موضوعات کلیدیدر نظریه رسانه ها

نقد کتاب موضوعات کلیدیدر نظریه رسانه ها، تالیف دن لافی و تقدیر از دانشجو خانم میرزابیگی

اطلاعات نشست

 • سخنران: خانم مبینا میزابیگی
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/17
 • ساعت برگزاری: از ساعت 13:30 الی 15:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی

ویژه دانشجویان تبلیغ و ارتباطات

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر امیدعلی مسعودی
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/18
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

معرفی مفاهیم جدید، الگوها و رویکردها در سیاستگذاری رسانه ای

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر سمیه لبافی
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/22
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان مدیریت رسانه

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانشکده فرهنگ و ارتباطات

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر سیاوش صلواتیان
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/23
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه نشانه شناسی تولیدات تصویری در روزگان کرونایی

موضوع وبینار : ارتباط تصویری و تبلیغات شهری

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر مصطفی آجرلو، دکتر رسول اولیازاده
 • میزبان: شقایق عباسی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/23
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:30 الی 17:30
 • ورود برای عموم آزاد است

رونمایی کتاب مدیریت راهبردی

رونمایی کتاب مدیریت راهبردی رویکرد متفاوت در قالب پرسش و پاسخ

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر حاجیان
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/24
 • ساعت برگزاری: از ساعت 15:30 الی 17:30
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان ادبیات پایداری

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر سپیده یگانه
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/25
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی

ویژه دانشجویان تبلیغ و ارتباطات

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر امیدعلی مسعودی
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/25
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

وبینار چیستی ادبیات پایداری

ویژه تمامی دانشجویان

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر منوچهر اکبری
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/26
 • ساعت برگزاری: از ساعت 15:00 الی 16:30
 • ورود برای عموم آزاد است

وبینار اخلاق در پژوهش

ویژه تمامی دانشجویان

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر مجید رضائیان
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/26
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:30 الی 17:30
 • ورود برای عموم آزاد است

وبینار مفاهیم طنز در ادبیات پایداری

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر اسماعیل امینی
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/27
 • ساعت برگزاری: از ساعت 08:30 الی 10:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه آموزشی مصاحبه

کارگاه آموزشی شیوه مصاحبه در پژوهش های کیفی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر امیدعلی مسعودی و دکتر اسلامی فرد
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/27
 • ساعت برگزاری: از ساعت 10:30 الی 12:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان مدیریت رسانه

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانشکده فرهنگ و ارتباطات

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر سیاوش صلواتیان
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/30
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

رونمایی و بررسی کتاب

رونمایی و بررسی کتاب رسانه های جدید و آینده نگری نظارت الکترونی در ایران

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر عقیلی
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/10/01
 • ساعت برگزاری: از ساعت 13:30 الی 15:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی

کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان ادبیات پایداری

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر سپیده یگانه
 • میزبان: دانشکده فرهنگ و ارتباطات
 • تاریخ برگزاری: 1399/10/02
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است