نشست های تخصصی دانشکده هنر

برای ورود به نشست، روی گزینه ورود به وبینار کلیک کنید

کارگاه اخلاق پژوهشی

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر محمد معین الدینی
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/22
 • ساعت برگزاری: از ساعت 11:00 الی 13:00
 • ورود برای عموم آزاد است

آفردنس فرهنگی و تولید آثار هنری

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر علیرضا اژدری
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/22
 • ساعت برگزاری: از ساعت 14:00 الی 16:00
 • ورود برای عموم آزاد است

میزانپرف رویکرد اجرای تئاتر پست مدرن

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر علی حاج ملاعلی
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/22
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه اخلاق پژوهشی

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر محمد معین الدینی
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/23
 • ساعت برگزاری: از ساعت 11:00 الی 13:00
 • ورود برای عموم آزاد است

وبینار ویدئو موسیقی

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر محمدحسین تمجیدی
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/23
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

وبینار تعامل عکاسی و ویدئوآرت

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر کیوان کهریزی
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/23
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر عبدالکریم عطارزاده
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/24
 • ساعت برگزاری: از ساعت 11:00 الی 13:00
 • ورود برای عموم آزاد است

جنبه های نمایش داستان های قرآن کریم

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر محمدعلی خبری
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/24
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

تحولات حوزه بصری و گرافیک و آینده آن

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر مریم سلیمی
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/24
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر مهران هوشیار
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/25
 • ساعت برگزاری: از ساعت 11:00 الی 13:00
 • ورود برای عموم آزاد است

چالش پایان نامه های دانشجویان در دانشگاه های هنر

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر عبدالحسین لاله
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/25
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

آشنایی با آرای روزالیند کراس درباره هنر

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر تارا صادقی
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/25
 • ساعت برگزاری: از ساعت 19:00 الی 21:00
 • ورود برای عموم آزاد است

اقتصاد هنر با تکیه بر اکسپوها و حراجی های هنری

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر مهدی کشاورز
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/26
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر فرزاد معافی غفاری
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/26
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

میزگرد سینمای دینی

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر حمید میرخندان، دکتر وحید حیات
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/26
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

کارگاه پروپوزال نویسی

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر فرشاد عسگری کیا
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/27
 • ساعت برگزاری: از ساعت 11:00 الی 13:00
 • ورود برای عموم آزاد است

مطالعه تطبیقی کمیک استریپ آبشخور انیمیشن کشورهای آمریکا، فرانسه، ترکیه، ژاپن و ایران

ورود برای همه علاقه مندان آزاد است

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر کیارش زندی، آقایان رضا بهمنی، هومن هاشم زاده، خانم پرستو کاردگر و آقای نوید صنایع مظفری
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/27
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است

سینمای زیست محیطی معرفی کتاب سینمای زیست محیطی نظریه و کاربرد

برای ورود به وبینارها و نشست های تخصصی کافیست ساعت برگزاری وبینار، روی لینک ورود به وبینار کلیک کنید و وارد رویداد شوید

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر رامیتن شهبازی
 • میزبان: دانشکده هنر
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/27
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است