نشست های تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی

برای ورود به نشست، روی گزینه ورود به وبینار کلیک کنید

مشارکت اجتماعی در گردشگری شهری

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر حبینی
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/15
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

وبینار مرمت خانه های تاریخی با بازخوانی مرمت خانه عامری ها

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر انوشفر
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/16
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

وبینار شهر و سینما

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر نوید پورمحمد رضا
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/20
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

میزگرد و کرسی هم اندیشی معماری اسلامی

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر عبدالحمید نقره کار، دکتر حمزه نژاد، دکتر حیدر جهانبخش، مهندس علی فرزان فر، دکتز زکیه طباطبایی
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/22
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

باززنده سازی محور انقلاب تهران

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر انوشفر
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/23
 • ساعت برگزاری: از ساعت 18:00 الی 20:00
 • ورود برای عموم آزاد است

دوره تخصصی روش تحقیق پیشرفته ( روش دلفی )

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی، حضور برای تمامی دانشجویان معماری، معماری اسلامی و معماری داخلی الزامی ست

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر بهرام صالح
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/27
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

دوره تخصصی روش تحقیق پیشرفته ( روش دلفی )

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی، حضور برای تمامی دانشجویان معماری، معماری اسلامی و معماری داخلی الزامی ست

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر بهرام صالح
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/29
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

گرامی داشت مهندس فرهاد احمدی و دکتر سید محسن حبیبی

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر فکوهی
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/09/30
 • ساعت برگزاری: از ساعت 16:00 الی 17:00
 • ورود برای عموم آزاد است

دوره تخصصی روش تحقیق پیشرفته ( روش دلفی )

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی، حضور برای تمامی دانشجویان معماری، معماری اسلامی و معماری داخلی الزامی ست

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر بهرام صالح
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/10/04
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

دوره تخصصی روش تحقیق پیشرفته ( روش دلفی )

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی، حضور برای تمامی دانشجویان معماری، معماری اسلامی و معماری داخلی الزامی ست

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر بهرام صالح
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/10/06
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 19:00
 • ورود برای عموم آزاد است

وبینار اخلاق در پژوهش

ویژه برنامه های هفته پژوهش دانکده معماری و شهرسازی

اطلاعات نشست

 • سخنران: دکتر محمدرضا اکبریان
 • میزبان: دانشکده معماری و شهرسازی
 • تاریخ برگزاری: 1399/10/11
 • ساعت برگزاری: از ساعت 17:00 الی 18:00
 • ورود برای عموم آزاد است