خانم اکرم قاسمپور

عضو هیأت علمی

سوابق تحصيلي (دانشگاهی) 1- کارشناسی ادبیات نمایشی دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران .کارشناسی ارشد. بازیگری _کارگردانی دانشگاه آزاد تهران . دکتری . پژوهش هنر دانشگاه اصفهان دروس تدريس شده 1- کارشناسی: نمایشنامه‌نویسی عروسکی، ادبیات کودک و نوجوان، ، بازیگری و کارگردانی عروسکی، کارگردانی نمایش کودک 2- کارشناسی ارشد: جنبه‌های نمایشی ادبیات فارسی، مقالات داخلي چاپ‌شده¬ 1- .نقش نمایش خلاق در پرورش خلاقیت کودکان با تمرکز بر عنصر آهستگی 2- بررسی تأثیر روان نمایشگری بر ارتقای سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه سوره . 3- . تحلیل روانکاوانه شخصیت از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل در دو اثر آهسته با گل سرخ و لبخند باشکوه آقای گیل( مقاله مشترک ) .4جنبه‌های گوناگون دراماتورزی برای تبدیل یافته‌های پژوهشی به تاتر مستند در قیاس با دیدگاه ستمدیدگان بوال ) مشترک) 5. استفاده از اساطیر و ادبیات کلاسیک در تاتر کودک و نوجوان كتب منتشرشده 1- . 18 کتاب چاپ‌شده برای کودک و نوجوان در انتشارات شباویز . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .نشر پرستش و انتشارات عروج 2- و ترجمه تعدادی از آن‌ها در کشورهای هند .ایتالیا .چین کره جنوبی . لبنان .و امریکا عضويت در مجامع علمي 1- عضویت در مرکز ملی استیج 2-عضویت در کانون تاتر کودک و نوجوان پایان‌نامه‌های تحت مشاوره/راهنمايي 1- بررسی نقش سطوح آگاهی مخاطب و نقشواره ها از اطلاعات دراماتیک نمایشنامه در ایجاد کنایه دراماتیک، تعلیق و غافلگیری در نمایشنامه‌های مارتین مک دونا بر اساس دیدگاه مانفرد فیستر 2- بررسی عنصر تخیل در نمایشنامه‌نویسی کودک و نوجوان دهه 90. 3_ بررسی چگونگی بازنمایی مرگ در آثارنمایشی کوبو آبه بر اساس فلسفه مکتب کیو تو مسئولیت¬های اجرایی 1- عضویت در شورای پژوهش دانشکده هنر دانشگاه سوره 2- عضویت در شورای تخصصی گروه تاتر دانشگاه سوره 3- همکاری با مراکز فرهنگی 1- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان – همکاری با مراکز خصوصی مرتبط با رشد و پرورش خلاقیت در کودکان و نوجوانا ن داوری 1- . داوری در نشریه رهپویه هنر دانشگاه سوره 2- . داوری در بخش مقالات جشنواره‌ی ملی رویش. داوری مقالات جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

 1-کارشناسي ادبیات نمایشي دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران .کارشناسي ارشد

2- بازیگری _کارگرداني دانشگاه آزاد تهران . دکتری . پژوهش هنر دانشگاه اصفهان

1 -کارشناسي: نمایشنامه نویسي عروسکي، ادبیات کودک و نوجوان، ، بازیگری و کارگرداني عروسکي، کارگرداني نمایش کودک

2 -کارشناسي ارشد: جنبههای نمایشي ادبیات فارسي،

1. -نقش نمایش خالق در پرورش خالقیت ک ودکان با تمرکزبر عنصر آهستگي

2 -بررسي تأثیر روان نمایشگری بر ارتقای سالمت عمومي دانشجویان دانشگاه سوره .

3 . -تحلیل روانکا وانه شخصی ت از دیدگاه تحلی ل رفتار متقابل در دو اثر آهسته با گل سرخ و لبخند باشکوه آقای گیل( مقاله مشترک )

4.جنبه های گوناگو ن دراماتورزی برای تبدیل یافته های پژوهشي به تاتر مستند در قیاس با دیدگاه ستمدیدگان بوال ( مشترک)

5 .استفاده از اساطیر و ادبیات کالسیك در تاتر کودک و نوجوان

1 - 18 کتاب چاپ شده برای کودک و نوجوان در انتشارات شباویز . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .نشر پرستش و انتشارات عروج

2 -و ترجمه تعدادی از آنها در کشورهای هند .ایتالیا .چین کره جنوبي . لبنان و امریکا

1 -عضویت در مرکز ملي استیج

2-عضویت در کانون تاتر کودک و نوجوان

1 -عضویت در شورای پژوهش دانشکده هنر دانشگاه سوره

2 -عضویت در شورای تخصصي گروه تاتر دانشگاه سوره

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان – همکاری با مراکز خصوصي مرتبط با رشد و پرورش خالقیت در کودکان و نوجوانان

1- داوری در نشریه رهپویه هنر دانشگاه سوره

2- داوری در بخش مقاالت جشنواره ی ملي رویش داوری مقاالت جشنواره بین المللي قصه گویي