منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

صفحه معرفی هیات امناء

هیأت امنا دانشگاه سوره

هيأت اُمناء دانشگاه سوره بر اساس ماده دوازده اساسنامه مؤسسه آموزش عالي غيردولتي‌ـ‌ غيرانتفاعي سوره مصوب چهارصد و بيست و سومين جلسه مورخ 30/4/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ازجمله ارکان مؤسسه است. در ماده 13 اين اساسنامه وظائف و اختيارات هيأت اُمناء به قانون تشکيل هيأت‌‌هاي اُمناء دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي و پژوهش مصوب شوراي انقلاب فرهنگي و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 18/10/1369) ارجاع شده است.

در ماده 7 قانون تشکيل هيأت‌‌هاي اُمناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظائف و اختيارات هيأت اُمناء به شرح ذيل مشخص‌شده است:

الف) تصويب آيين‌نامه داخلي؛

ب) تصويب سازمان اداري مؤسسه بر اساس ضوابطي که به پيشنهاد وزارتخانه‌‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد؛

ج) بررسي و تصويب بودجه مؤسسه که از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي‌شود؛

د) تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه؛

ﻫ) تصويب حساب‌ها و ترازنامه سالانه مؤسسه؛

و) تصويب نحوه وصول درآمده‌ای اختصاصي و مصرف آن؛

ز) تعيين حسابرس و خزانه براي مؤسسه؛

ح) کوشش براي جلب کمک‌‌هاي بخش خصوصي و عواید محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛

ط) تصويب آيين‌نامه‌‌هاي عالي و معاملاتي که برحسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل‌اجرا است؛

ي) پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌‌هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي (کارشناسان و تکنسين‌ها) که برحسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت و درمان و آموزش پزشکي قابل‌اجرا است؛

ک) تعيين نحوه اداره واحد‌هاي توليدي، خدماتي، کارگاهي و بهداشت و درماني مؤسسه در چهارچوب ضوابطي که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد؛

ل) تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التأليف و نظاير آن؛

م) بررسي گزارش مؤسسه که از طرف رييس مؤسسه ارايه مي‌شود.

ن) تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه که به‌منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوطه قابل‌اجرا خواهد بود.

نظر به اينکه دانشگاه سوره وابسته به سازمان تبليغات اسلامي است و اين سازمان با اهداف خاصي تأسیس‌شده است در ماده 15 اساسنامه مؤسسه مصوب جلسه 423 مورخ 30/4/1377 شوراي انقلاب فرهنگي اعضاء هيأت اُمناء دانشگاه بدين شرح مشخص‌شده‌اند:

الف) رئيس سازمان تبليغات اسلامي (رئيس هيأت اُمناء)

ب) يک نفر روحاني واجد شرايط

ج) رئيس مؤسسه (دبير هيأت اُمناء)

د) حداقل 2 نفر و حداکثر 8 نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها

ه) استاندار يا نماينده وي با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي

و) نماينده وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

ز) نماينده سازمان برنامه‌وبودجه.

ضمناً در ماده 16 اساسنامه مشخص‌شده است که اعضاء هيأت اُمناء با تأييد و حکم وزير فرهنگ و آموزش عالي براي مدت 4 سال منصوب مي‌شوند.

اعضای هیأت امنا دانشگاه  از ابتدای تشکیل آن تغییراتی داشته است. اولين دوره هيأت اُمناء این دانشگاه در مردادماه سال 1381 برگزارشده است که اعضای آن عبارت بوده از:

1. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سيد مهدي سید خاموشی رئيس هيأت اُمناء؛

2. دکتر علي منتظري، عضو هيأت اُمناء؛

3. دکتر جواد اژه‌اي، عضو هيأت اُمناء؛

4. دکتر سيد غلامرضا اسلامي، عضو هيأت اُمناء؛

5. دکتر زهرا رهنورد، عضو هيأت اُمناء؛

6. دکتر عليرضا انصاري، سرپرست مؤسسه؛

7. دکتر حسن بنيانيان رئيس حوزه هنري؛

8.  دکتر حافظي.

در سال 1387 با کم شدن 2 عضو از افراد فوق‌الذکر و پیوستن 4 عضو جدید، اعضای هیأت اُمناء عبارت‌اند از:

1. دکتر سید مهدی سید خاموشی (رئیس هیأت اُمناء و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی)؛

2. حسن بنیانیان (نایب‌رئیس هیأت اُمناء)؛

3. دکتر محمد روشن (دبیر هیأت اُمناء ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مؤسسه)؛

4. دکتر هادی ندیمی (عضو هیأت اُمناء و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)؛

5. دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر (عضو هیأت اُمناء و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)؛

6. دکتر عبدالحسین طاهری (نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)؛

7. دکتر علی منتظری (عضو هیأت اُمناء و عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی)؛

8. دکتر سید غلامرضا اسلامی (عضو هیأت اُمناء و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)؛

9. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر جواد اژه‌ای (عضو هیأت اُمناء و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران).

 

در حال حاضر اعضاء (حقوقی و حقیقی) هيأت اُمناء دانشگاه سوره عبارت‌اند از:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین  محمد قمی (رئیس محترم هیأت امنای دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی دانشگاه سوره)؛

دکترمحمدرضا حسنایی (نماینده محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری)؛

مهندس احسان شریفی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی رجائی نیا ( نماینده محترم سازمان برنامه بودجه)

دکتر اکبر حاجی ابراهیم زرگر؛

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر رضا غلامی؛

دکتر احمد نادری؛

دکتر شهاب اسفندیاری؛

دکتر وحید یامین پور؛

 9- دکتر محمدحسین ساعی (دبیر هیأت امنا و رییس دانشگاه سوره).