دکتر امیدعلی مسعودی

رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی و عضو هیات علمی

  • کارشناسی جامعه شناسی (گرایش پژوهشگری)، دانشگاه تهران،1364
  • کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،1377
  • دکتری تخصصی(PH.D) علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،1384

 

 کارشناسی:

1-نظریه های ارتباطات اجتماعی

2-تکنولوژی های ارتباطی

3-مبانی جامعه اطلاعاتی

4-اصول روزنامه نگاری

5-روزنامه نگاری عملی(1)مصاحبه مطبوعاتی

6-روزنامه نگاری عملی(2) گزارش مطبوعاتی

7-نقد،تفسیر و مقاله نویسی

8-تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

کارشناسی ارشد:

1-روش تحقیق تخصصی

2-روش های پیشرفته تحقیق کیفی

3-تحلیل محتوای کمی پیام های ارتباطی

4-ارتباطات وتوسعه

5-مطالعات انتقادی درارتباطات

دکتری:

1-نظریه های ارتباطات و اقناع

2-مطالعات تطبیقی انتقادی درارتباطات

3-نظریه های ارتباطات

 

1-مقالات تخصصی

 

-    «امام خمینی (س) و روزنامه نگاری توسعه» ، روزنامه کیهان 12 و 13 اردیبهشت  1375.

-   «مطبوعات و دیدگاههای انتقادی امام خمینی (س) » ، -  فصلنامه  حضور شماره 22 زمستان 1376.

  «عصر ارتباطات و کشورهای اسلامی » ، -   روزنامه کیهان یکشنبه 20 مهر 1376 شماره 16054.

-« نثر ژورنالیستی، از ابهام تا واقعیت» روزنامه کیهان 1/9/1376 و 2/9/1376 و 8/9/1376 (سه قسمت)

   «اینترنت؛ آزادی اطلاعات یا هرج و مرج اخلاقی؟» روزنامه کیهان 12/12/1375.

- «ماهواره؛ بازنده اصلی چه کسی خواهد بود؟» روزنامه کیهان 6/2/1373.

-   «اخلاق مطبوعاتی و نسبت آن با روزنامه نگاری مسلمان»، روزنامه کیهان 9/10/1375.

 «بایسته های استقلال حرفه ای روزنامه نگاران» ، هفته نامه ارزشها ، ش 48   17/9/1376.

- «نظام صنفی یا تشکل مطبوعاتی؟» هفته نامه ارزشها، ش 49 24/9/1376.

- «چند پیشنهاد برای رفع نقایص اساسنامه انجمن صنفی نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات»، - هفته نامه ارزشها، ش 50 1/10/1376.

- «استقلال حرفه ای روزنامه نگاران از رویا تا واقعیت»، در مجموعه مقالات دومنین سمینار بررسی مسایل مطبوعات ایران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، تابستان 1377 ص 476-459.

-«بررسی ساختار مطالب در روزنامه های تهران» - روزنامه ایران شماره 1205 سه شنبه 24 فروردین 1378 ص 9.

-«دانش ارتباط سنجی»، روزنامه ایران قسمت اول دوشنبه 26 اردیبهشت 1379 ص 6 ش 1520، قسمت دوم یکشنبه 1 خرداد 1379 ش 1525 ص 9.

 

2-مقالات در  همایش ها و ژورنال های علمی:

1-اصول و روش های جدید خبری؛ با تکیه بر وسایل ارتباط جمعی در ایران»،پژوهش های ارتباطی،سال هشتم،شماره 27،پاییز1380صص145-158.

2-شبکه های تلویریونی ماهواره ای خبر: مخاطبان و تغییر فرایند اجتماعی»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی(ویژه ماهواره)، سال نهم، شماره 31 و 30، تابستان و پاییز 1381، ص 221-

3-رسانه اینترنت؛ چشم انداز آموزش در جامعه معرفتی»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی(ویژه آموزش و رسانه)، سال دهم، شماره 33، بهار 1382، ص 113-97.

-  « 4-روش های جدید خبری در جنگ دوم خلیج فارس: آگاه سازی و جذب در بازی»، فصلنامه پژوهش های ارتباطی (ویژه رسانه و جنگ)، سال دهم، شماره 340، تابستان 1382، ص 145-123.

- «5-آینده نگری چالش های نظارت الکترونی در جامعه اطلاعاتی ایران»،فصلنامه علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی،پاییز1384 شماره31صص،39-71.

- «6-شناخت مولفه های پنهان در پیش بینی وضعیت «نظارت الکترونی در20سال آینده جامعه الکترونی ایران»،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های ارتباطی،سال شانزدهم،شماره3،پیاپی59،پاییز1388،صص11-37.

7-آموزش روزنامه نگاری در ایران راهبردهایی برای آینده،فصلنامه جامعه فرهنگ و رسانه ،سال اول شماره 3 تابستان 91    

8 -روابط عمومی الکترونی در جامعه اطلاعاتی؛ تهدیدها و فرصت ها،نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک،1384خصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی،مهرماه 1392

9-بررسی راههای اثربخش کردن فرهنگ دفاع مقدس با تاکید برنقش رسانه ها،دولت وپدید آورندگان،دوفصلنامه علمی-پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی(دانشگاه افسری وتربیت پاسداری امام حسین ع –دانشکده علوم انسانی اسلامی وقدرت نرم)،سال چهارم،شماره دهم،پاییز وزمستان1393.

10-بررسی رضایتمندی مخاطبان ازنشریات محلی قم درسال  1395 در فصلنامه علمی پژ وهشی سیاست متعالیه(نفراول)- پذیرش زمستان1395

11-بررسی رضایتمندی مخاطبان ازنشریات محلی قم درسال  1395 در فصلنامه علمی پژ وهشی سیاست متعالیه(نفراول)- پذیرش زمستان1395

  12-روزنامه نگاری چاپی و الکترونیک ایران در آینده ی بیست ساله،باهمکاری غزال بی بک آبادی،فصلنامه علمی پژوهشی مجله جهانی رسانه،دوره 12 (شماره 1): شماره پیاپی 23 - بهار و تابستان 1396

13-بررسی مطبوعات قاجاردرزمینه قالی ایرانی،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنراسلامی سال چهاردهم 1397

14-مقاله :«کاربرد روش نوین آینده نگری «دلفی»درپژوهش ارتباطی»،ارائه درسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درعلوم انسانی چالش ها وراه حل ها-سمنان-26/3/1397

15- ارائه مقاله درچهارمین کنفرانس ملی مدیریت حسابداری واقتصادبا عنوان:«مهندسی مجدد ، راهکاردرآمدزایی صدا وسیما -12 اردیبهشت -1398-دانشگاه شهید بهشتی:تهران

16-بررسی جایگاه ونقش زنان در برنامه های توسعه،با همکاری منیژه احدیانی،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ومهندسی-1396

17- بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک،

18- فهم کنش زنان کنشگر کمپین «چهارشنبه های سفید»(مورد مطالعه شبکه اجتماعی اینستاگرام1397)فصلنامه علمی پژوهش های ارتباطی،بهار1399

19-تحلیل گفتمان انتقادی پیام های فرهنگی وسیاسی بیلبوردهای شهرداری تهران، فصلنامه علمی رسانه های دیداری شنیداری، بهار1399

مقاله، در:isc 20-مبنا شناسی واهداف انقلاب اسلامی دربعد اجتماعی اندیشه امام خمینی(ره)

کنفرانس ملی مولفه های تمدن ساز دربیانیه گام دوم انقلاب،شهریور1399

21-دفاع مقدس درسینمای محمدعلی باشه آهنگر،مطالعه فیلم های «فرزندخاک»،« ملکه»،«سروزیر آب»

فصلنامه مطالعات دولت پژوهی  درجمهوری اسلامی ایران، تابستان 1399

22-حقوق ومسئولیت اجتماعی روزنامه نگار درقبال منافع عمومی درهنگام بحران، دوفصلنامه حقوق روزنامه نگاری وارتباطات،پائیز وزمستان 1399

23-روش شناسی  تحقیق علمی درتبلیغات بازرگانی،فصلنامه رسانه های دیداری شنیداری، ویژه همایش رسانه ملی  وتبلیغات بازرگانی،آذر1399

24-ارائه الگوی همگرایی شبکه های اجتماعی وخبرگزاری ها درچرخه اطلاع رسانی، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ –ارتباطات،پائیز 1399

25-الگوی پارادایمیک، مضامین اخلاقی درسینمای دفاع مقدس، فصلنامه علمی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، بهار وتابستان1400

26-روش های اقناع مخاطب درسریال های تلویزیونی ، فصلنامه علمی رسانه های دیداری شنیداری،تابستان 1400

27-تحلیل گفتمان بیلبوردهای شهرتهران:«غیریت سازی» درپیام های فرهنگی وسیاسی، فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ –ارتباطات، تابستان 1400

28-حق کاربران برنظارت الکترونی وحفظ حریم خصوصی درجامعه اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات رسانه ای،1400

29-اعتبار اثر سوم شخص بر بینندگان سیمای جمهوری اسلامی(نگرش والدین تهرانی به برنامه های تلویزیونی)، فصلنامه علمی رسانه های دیداری شنیداری، تابستان1400

30-شناخت بازنمایی افراد دارای معلولیت دررسانه های ایران، مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی، شماره 12 سال 1401(گواهی پذیرش وچاپ)

31-تدوین الگوی ارتباطات دینی دراندیشه دفاعی امام خمینی(ره)-فصلنامه دین وارتباطات-پذیرش برای چاپ1400

               

3-مقالات لاتین:

 

1-مقاله در کنفرانس بین المللی انجمن تحقیقات ارتباطی-تیرماه 1390-استانبول-دانشگاه کادیر:

Study of Benefiting and Satisfaction Rate from and with Mass Communicative Multimedia among the Students Studying at Tehran's Universities,9 July,2011

2-مقاله دردومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی,تهران,تالار وحدت ,8-9دسامبر2012-(17تا18آبان 1391)

Muslim Public Relations in the method of prophet (PBUH).

The best paper for the conger,8,November,2012

3-مقاله مشترک ISI آی.اس.آی با دکترحسن خجسته باقرزاده وامیر محمدی درژورنال مرکز مدیترانه ای پژوهش آموزشی- اجتماعی:  

The Study of Effect of National TV channels on Mobilizing people in mass Rally of Islamic republic, Mediterranean Center of Social and Educational Research, 14 june 20116

4- زمستان 1397،مقاله مشترک باخانم کاظمی ، مقاله آی.اس.آی ISI

Soulutions for Improving cultural Advertising in Family Journals,  Romani Studies,Liverpol University, 24 july 2019

1-مبانی نگارش رسانه ای (چاپ دوم 1382).چاپ سوم 1386چاپ چهارم1392

2   مبانی خبرنویسی  ( اداره آموزش از راه دور معاونت آموزشی دانشکده صدا و سیما) 1382.

 3-  اندیشه های بنیادین در علم ارتباطات، ترجمه همراه با دیگر مترجمان  1383.

 4- خلاصه نویسی برای رسانه ها،انتشارات خجسته ،1384,چاپ دوم 1392.

5-  شیوان (مجموعه داستان) انتشارات کیهان  1368.

6-   در حوالی عشق (مجموعه شعر) انتشارات  حوزه هنری  1369.

7-   زبان شعر (بدیع، عروض وقافیه) انتشارات ارغنوان   1370.

8-  برگزیده ادبیات معاصر (مجموعه قصه) انتشارات نیستان  1378.

9- بررسی راهکارهای بهینه سازی شیوه های توزیع آگهی های دولتی ازدیدگاه کارگزاران مطبوعات کشور،تهران: پژوهشگاه فرهنگ ،هنر وارتباطات،1386

10-- تحلیل محتوای وبلاگ های دینی درایران،تهران: پژوهشگاه فرهنگ،هنر وارتباطات،1390

11-مقاله نویسی,درس نامه مطبوعاتی ودانشگاهی,تهران:سرای روزنامه نگاران,1392.

12-درآمدی برشناخت روابط عمومی اسلامی،باهمکاری مریم باغانی،تهران:کارگزارروابط عمومی ،1393.

13-رسانه های جدید وآینده نگری نظارت الکترونی درایران،تهران:دفترمطالعات وبرنامه ریزی رسانه ها،1393.

14-آینده نگری ارتباطات درایران،تهران انتشارات موجک،1398

15-جستارهای پژوهشی ارتباطات جمعی درایران،انتشارات پشتیبان،1398

16-همگرایی رسانه ای درایران-مشترک با دکتر غلامحسین اسلامی فرد،تهران:انتشارات استادان قلم،1399

17- اقناع مخاطب درسریال های تلویزیونی مشترک با فاطمه سیروس،تهران:انتشارات موجک،1400

18-ارتباطات نوشتاری:فن نویسندگی،تهران:انتشارات پشتیبان-1400

19-راهنمای لیدنویسی، تهران: انتشارات خجسته، 1400

 

  • عضو انجمن بین المللی تحقیقات ارتباطی(IAMCR)ازسال 1389تا1398
  • رییس هیات مدیره انجمن ملی سواد رسانه ای ایران از 1396 تاکنون.
  • عضو انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی وارتباطات1395 تاکنون
  • عضو انجمن قلم ایران از 1398 تاکنون.

 

 -خبرنگار، نویسنده  و عضو شورای سردبیری روزنامه ابرار (1367-1364)

- مدیر روابط عمومی شرکت رادیو شهاب 1366

- معاون مدیر کل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی 1366-1365.

- خبرنگار، عضو تحریریه و دبیر سرویس ادب و هنر (روزنامه کیهان 1377-1367)

 -   بنیانگذار، مدیر اجرایی و سردبیر فصلنامه حضور موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)   1369.

 - بنیانگذار و سردبیر مجله آزادگان - ستاد رسیدگی به امور آزادگان -  1370.

-   مسئوول برگزاری شب های خاطره روزنامه نگاران در دومین جشنواره مطبوعات کشور   1373.

-  عضو تحریریه نشریه زایر - بعثه مقام معظم رهبری در شهرهای مکه و مدینه – 1376و1388

-  سردبیر و مدیر مسوول کتاب سال ایران - روزنامه ایران  -  1377.

-  مسوول برگزاری و دبیر کنگره ادب و هنر خلیج فارس –   بندرعباس  1376.

-  مدرس دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده علوم اجتماعی)  از 1381 تاکنون.

-  مدرس دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)  1383.

-   عضو شورای آموزشی سازمان بسیج دانشجویی کشور 1380 تا1390.

-   مدرس آموزش اداره آموزش کارکنان صدا و سیما.

-  مدرس دانشکده خبر  1381-1379.

- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد خانه کارگر 83 -1382.

-  صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه دوستان  1377- 1386.

-  مشاور عالی پایگاه اطلاع رسانی پلیس (خبرگزاری ناجا) 1383.

-  پژوهشگر اداره کل مطالعات و نظرسنجی معاونت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح از سال  1380 تا1385.

-  عضو تحریریه نشریه  تخصصی افق معاونت سیاسی صدا و سیما   1382-1380.

-  عضو تحریریه فصلنامه پژوهش و سنجش صداو سیما  1383-1381.

 

 -مدیریت آموزش موسسه آموزش عالی سوره-1384-1386

-سرپرست دانشکده علوم ارتباطات سوره1388-1376

-مدیرگروه کارشناسی ارشدتبلیغ وارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره1389تا1394

-عضوهیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی رهپویه هنر-دانشگاه سوره-ازسال1385تاکنون

عضوهیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی شاهد اندیشه-دانشگاه شاهد-ازسال1398تاکنون

-سردبیر نشریه علمی تخصصی ،دانش آینده پژوهی رسانه ، 1399تاکنون

1391--داور نهایی جشنواره مطبوعات کشوربهمن واسفند1390

--مدیر گروه ارتباطات اجتماعی (تبلیغ وارتباطات فرهنگی)، دانشگاه سوره از1395تاکنون

-صاحب امتیاز ومدیرمسئول دوماهنامه فرهنگ وارتباطات ازسال 1391 تاکنون

-عضوهیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی رهپویه هنر-دانشگاه سوره-ازسال1385تاکنون

-مدیرکل روابط عمومی وبین الملل سازمان ملی استاندارد ایران از1393 تا 1396

-عضو کمیته ترویج عفاف وحجاب  دانشگاه سوره ازسال 1391 تاکنون.

-سرپرست دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره-1400 تاکنون

 

1--بررسی کارکرد جریان سازی خبری درمطبوعات ایران-کارشناسی خبرنگاری-دانشکده خبر-1386

2-بررسی نقش برنامه های گردشگری تلویزیون بررفتارایرانگردان درانتخاب نقاط مختلف گردشگری (مطالعه موردی گردشگری شهروندان شهرتهران درزمستان1386-سدره شاکری-کارشناسی مدیریت فرهنگی،هنری-دانشگاه سوره-1387

3--ارزیابی دیدگاه کارکنان ستادمشترک سپاه پیرامون هفته نامه صبح صادق-غلامحسین نوروزی-ارشد مدیریت فرهنگی-مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی-شهریور1388

4-تحلیل وبلاگ های ایرانی دررسانه های جهانی-مصطفی موسیوند- ارشد مدیریت فرهنگی-مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی-خرداد1388

5-شیوه های عملیات روانی غرب پیرامون فعالیت های هسته ای ایران،تحلیل گفتمان مطالب نشریا ت تایم،نیوزویک،دی ولت در فروردین واردیبهشت1385-عباسعلی فلاح-ارشدمدیریت فرهنگی-مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی-1388

6-بررسی میزان بهره مندی ورضایت ازرسانه های جمعی دربین دانشجویان دانشگاه های شهر تهران-زینب علیمحمدی-ارشد تبلیغ واراتباطات-دانشگاه سوره-1389

7-بارنمایی ارزش های اساسی نظام جمهوری اسلا می ایران در آثار برگزیده ی جشنواره ی بین المللی فیلم فجر در5 سال اخیر(1388-1384)-نرگس ملک زاده-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-بهمن1389

8-بررسی نامه های حضرت علی(ع)درنهج البلاغه واستخراج الگوی ارتباطات میان فردی آن حضرت-وجیهه محمد طاهری-ارشدتبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1390

9-بررسی عملکرد رسانه های جدید وفناوری های ارتباطی(اینترنت)دربازتولید وتغییر فرهنگ جامعه ایرانی-مرتضی پایدار-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-مهر1390

10-بررسی شیوه های تبلیغی سینمای هالیوود علیه جهان اسلام بعد از حوادث 11سپتامبر-جعفرپورنجف-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-شهریور1390

11-بررسی ظرفیت های سینما درتبلیغ دین وارائه ی الگوی سینمای اسلامی ،ایرانی-علی جوادی-ارشدتبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-تابستان1390

12-ارزیابی نقش برنامه های کودک سیمای محلی استان ایلام در رشد آگاهی کودکان ایلامی از دیدگاه والدین وکودکان-رضا ایران نژاد-ارشد علوم ارتباطات اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی-1390

13-تحلیل محتوای سیاست خبری مطبوعات ایران(کیهان وآفتاب یزد)دربازتاب اخبار دهمین انتخابات ریاست جمهوری با تاکید برمقابله جنگ نرم-ایوب علیزاده-ارشدتبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1390

14-بررسی آینده روزنامه نگاری درایران وارائه چشم انداز بیست سال آینده-علیرضاخسروی-ارشدروزنامه نگاری-دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز-1390

15-تحلیل محتوای مطالب فرهنگی روزنامه های تهران درنیمه اول 1387 ونیمه اول 1389بررسی محتوای روزنامه های کیهان،ایران وآفتاب یزد درقبال ارزش های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران –جلال مختاری-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1390

16-بررسی رضایتمندی خوانندگان نشریات محلی شهرخرم آباد ازمحتوای آن ها وعوامل موثربرآن ها-اسفندیاربیرانوند-دانشگاه آزاداسلامی واحدقوچان-زمستان1390

17-بررسی شیوه های ارتباطات دینی دررسانه های جدیدترازجدید-میترازارع نعمتی-ارشدتبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1391

18-تحلیل محتوای وبلاگ های قرآنی درفضای مجازی ایران-ابراهیم رضایی-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1391

19-بررسی تاثیر شبکه های تلویزیونی سراسری رسانه ملی بربسیج سازی درراهپیمایی سراسری جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی راهپیمایی سراسری 22بهمن1391)-امیرمحمدی-ارشدتبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-اسفند1391

20-بررسی نقش رسانه های جدید درارتقاء فرهنگ دینی(دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره وتهران)-بتول مرتضی-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-بهمن1391

21-تعزیه ونقش آن درتبلیغ وارتباطات دینی مردم ایران-ابوالفضل عباسی سارنگ-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-دی1391

22-بررسی کیفی تطبیقی اخبار20:30سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت دقیقه بی بی سی فارسی-بنت الهدی قدسیان سرشت-ارشدتبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-بهمن1391

23-پیش بینی نظارت الکترونیک در10 سال آینده فضای مجازی ایران-زینب سادات محمودیه-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-شهریور1391

24-تحلیل محتوای مطبوعات خراسان شمالی:بررسی اخبارتوسعه درهفته نامه های نسیم، اترک، اتفاقیه وارمغان خراسان-معصومه جابری-ارشدعلوم ارتباطات-دانشگاه علامه طباطبایی-تیرماه1391

25-چالش های تبلیغ وارتباطات فرهنگی درمساجد و ارائه راهکارها(بررسی موردی 22مسجددرشهرتهران)-محمدرضا رجبعلیان-ارشدتبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1392

26-بررسی نقش رسانه ملی درمقابله با جنگ نرم-محمدرضا بیک محمدی هزاوه-ارشدمدیریت رسانه-مجتمع آموزش عالی شهیدمحلاتی-1392

27-بررسی رابطه محیط خانواده وویژگی های شخصیتی به اینترنت درنوجوانان دختروپسر منطقه 5 آموزش وپرورش شهرتهران-فرزانه دهقانکار-ارشد روان شناسی تربیتی-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.

28-بررسی شیوه های بازنمایی زن درشبکه ماهواره ای من وتو1-شهنازخسروی-ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1392.

29-تحلیل محتوای صفحات دینی فیس بوک فارسی-زهره فلاح- ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1392

30-بررسی میزان تاثیرات نشریات محلی خوزستان برنگرش فرهنگی مخاطبان-علیرضا چرخابی- ارشد تبلیغ وارتباطات-دانشگاه سوره-1392

31-بررسی چگونگی استفاده وبکارگیری «فضای مجازی» برای ارتباط گیری واطلاع رسانی به کاربران درسپاه(مطالعه موردی سپاه امام رضا(ع)خراسان رضوی-محسن شبانی شوکت-ارشد مدیریت رسانه- مجتمع آموزش عالی شهیدمحلاتی-1392

32-بررسی عوامل جذب جوانان به مساجد درشهرک های سپاه درتهران-محمدعلی بودلائی- ارشد مدیریت رسانه-  مجتمع آموزش عالی شهیدمحلاتی-1392

33-بررسی نقش برنامه های آئینی و مذهبی تلویزیون درترغیب به سفر وگردشگری از دیدگاه متخصصان گردشگری-فائزه زمرد-ارشد علوم ارتباطات اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی-1393

34-بررسی نگرش شهروندان نسبت به تبلیغات دینی رسانه های بیگانه (مطالعه موردی مردم استان هرمزگان-محمدکمالی باغستانی-ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1393

35-بررسی تاثیرات فیسبوک برتغییر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه های تهران-محسن قزلی- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1393

36-نقش مدیریت امام خامنه ای (مدظله العالی)دربیداری اسلامی-مرادگودرزی-- ارشد مدیریت رسانه-  مجتمع آموزش عالی شهیدمحلاتی-1393

37-نظریه های هنجاری درکلام امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری-مهدی پورساعی--- ارشد مدیریت رسانه-  مجتمع آموزش عالی شهیدمحلاتی-1393

38-تحلیل محتوای پیام های دینی مجلات کودک ونوجوان (مطالعه موردی سروش کودکان، نبات، رشدنوجوان، و سلام بچه ها)ایران درسال 1392 و1393-مریم چیذری- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1393

39-تحلیل محتوای توئیت های کاربران ایرانی با موضوع تبلیغات غرب(بررسی موردی ولنتاین)-علی اکبرفروتن- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1394

40-بازنمایی خانواده درسریال تلویزیونی «هفت سنگ» ومقایسه آن با الگوی مطلوب خانواده ی ایرانی –اسلامی-سیده مریم حسینی- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1394

41-مساجد شهر کرج وچالش های تبلیغ وارتباطات فرهنگی بررسی مناطق،9،8،7،6و10-ابراهیم کردلو- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1395

42-بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان ازنشریات محلی استان قم درسال 1395-زینب مرادی- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1395

44-بررسی نقش منبر درارتباطات اسلامی-مجیدفراهانی- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1395

43-تحلیل محتوای برنامه های دینی سیمای جمهوری اسلامی ایران،موردمطالعه:برنامه آفتاب شرقی-سمیه بابازاده- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1395

44-شناسایی مولفه ها وشاخص های حریم خصوصی درفضای مجازی ازدیدگاه صاحب نظران وکاربران-سمیرا ترکمن-ارشد مدیریت اورفرهنگی-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران-1395

45-شناسایی شیوه های تبلیغ عرفان های نوظهور در رسانه های اجتماعی مجازی(مطالعه موردی فیسبوک)-ارشد علوم ارتباطات اجتما عی-آرمین طیب طاهر- دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز-1395

46-نقش رسانه ملی در ترویج فرهنگ استانداردازنظر شهروندان تهرانی-ارشد علوم ارتباطات اجتما عی-سید

مهدی ابن التراب- دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند-1395

47-رساله دکتری:برساخت گفتمانی وهابیت درشبکه ماهواره ای کلمه (مطالعه موردی برنامه پژواک وشیعه صفوی)-مریم شیرین جانی-دکترای مذاهب کلامی-دانشگاه ادیان ومذاهب قم-1396

48-مطالبات فرهنگی درشعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم:ارزیابی شعارها برپایه مدل درگیری استدلالی- سمیه مومنی-ارشدتبلیغ وارتباطات فرهنگی-دانشگاه سوره-1396

49-بررسی عوامل موثر بررضایتمندی مخاطبان از صنعت سینما-فاطمه بشارتیان-کارشناسی ارشد مدیریت رسانه-دانشگاه سوره-1396

50-بررسی مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره دوازدهم ازمنظر اخلاقی-غزاله دیبایی-کارشناسی ارشد تبلیغ وارتباطات - دانشگاه سوره-1396

51-رساله دکتری:محتوای کمی وکیفی روزنامه های دوره قاجار(احمدشاه):درزمینه قالی به منظور ارایه مدل مفهومی رسانه ای-آذررسولی-دکترای علوم ارتباطات-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران-1396.

52-بررسی تطبیقی اثربخشی تبلیغات بانک ملی ایران پیش وپس از رسانه های جدید(شبکه های اجتماعی)-داود سالاری- ارشد تبلیغ وارتباطات- دانشگاه سوره-1396

53-بازتاب برنامه های مهم سیمای جمهوری اسلامی ایران دربحران آب:با هدف ارائه یک الگوی پیشنهادی برای

تلویزیون-مهسا رهنما-ارشد مدیریت رسانه- دانشگاه سوره-1397

54-بررسی جایگاه وقابلیت رسانه ها دربهبود عملکرد سیستم مدیریت شهری تهران-پریسا ابوالحسنی-کارشناسی ارشد مدیریت رسانه-دانشگاه سوره-1397

55-بررسی میزان ارتباط بین هوش سازمانی واثربخشی مدیران خبرگزاری های تهران(مطالعه موردی خبرگزاری های ایرنا،ایسنا،فارس وتسنیم)-زهرا قنبری- کارشناسی ارشد مدیریت رسانه-دانشگاه سوره-1397

56-بررسی نقش روابط عمومی دربهینه سازی تصمیم دانش آموزان ازدید اساتید ارتباطات ودبیران روابط عمومی-زهره کریمی-کارشناسی ارشد علوم ارتباطات-دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز-1397

57-ظرفیت شناسی فعالیت های بسیج مساجد درارزشی نمودن فضای محله(مطالعه موردی تفریح گاه های شهرری)-رضا سلیمان پور--- ارشد مدیریت رسانه-  مجتمع آموزش عالی شهیدمحلاتی-1397

58-بررسی تحلیل محتوای مطالب زنان وتحکیم خانواده درمجله زن روز-نرگس ملکی- کارشناسی ارشد علوم ارتباطات-دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز-1397

59-تحلیل محتوای کمی مطالب کتاب های آموزشی اخلاق واسرارحج-مریم ردباری-کارشناسی ارشد،رشته ارتباطات، گرایش حج وزیارت-دانشگاه قرآن وحدیث-1397

60- ظرفیت شناسی بسیج درساماندهی ارزشی محیط«موردمطالعه تفریگاه های شهرری»-رضا سلیمانی پور-کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی- مجتمع آموزش عالی شهیدمحلاتی(ره)-1397

61- تحلیل محتوای کمی مطالب کتاب های آموزشی اخلاق واسرارحج-مریم بردباری-کارشناسی ارشد حج وزیارت- دانشگاه قرآن وحدیث-1397

62- بازتاب برنامه‌های مهم سیمای جمهوری اسلامی ایران در بحران آب: بازتاب برنامه‌های مهم سیمای جمهوری اسلامی ایران ، با هدف ارائه یک الگوی پیشنهادی برای تلویزیون-مهسا رهنما-کارشناسی ارشد-دانشگاه سوره، 1397.

63- بررسی جایگاه و قابلیت رسانه ها در بهبود عملکرد سیستم مدیریت شهری تهران- پریسا ابوالحسنی-کارشناسی ارشد مدیریت رسانه –دانشگاه سوره-1397

64- بررسی نقشِ کمپین چهارشنبه‌های سفید بر کنشگریِ زنان در رسانه‌های اجتماعی- سولمازشاهی-کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1397

65- راهکارهای ارتقای جایگاه تبلیغات فرهنگی در نشریات خانوادگی-مریم کاظمی هره دشت- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1397

66- بازنمایی فرهنگ مهدویت در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران-هادی جادری- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1397

 

67- اعتبارسنجی اثر سوم‌شخص در فرهنگ ایرانی(بررسی نگرش دانشجویان وخانواده‌‌ها در تهران درباره خشونت رسانه‌ای)-فروغ قوهستانی- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1397

68-نقش شبکه های اجتماعی درچرخه اطلاع رسانی ایرنا وفرانس پرس درانتخابات ریاست جمهوری درایران  وفرانسه الگوی کاربردی شبکه های اجتماعی درخبرگزاری ها-غلامحسین اسلامی فرد-دکتری علوم ارتباطات-دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال-1398

69-بررسی بازنمایی هویت ملی وقومی درنشریات دو زبانه استان آذربایجان غربی-امیدسیاح ،کارشناسی ارشد ارتباطات-دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز-1398

70- رساله دکتری:نقش شبکه های اجتماعی درچرخه اطلاع رسانی ایرنا وفرانس پرس درانتخابات ریاست جمهوری وارائه الگوی کارگاه شبکه های اجتماعی درخبرگزاری ها-غلامحسین اسلامی فرد-دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال-1398

71- آینده نگری الزامات مدیریت روابط عمومی دردوران اینترنت اشیاء(وب3)-امیرارکیان-کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال-1398

72- اعتبارسنجی اثر سوم‌شخص در فرهنگ ایرانی(بررسی نگرش دانشجویان وخانواده‌‌ها در تهران درباره خشونت رسانه‌ای)-فروغ قوهستانی- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1397

73- سیاستگذاری محتوایی سبک زندگی اسلامی ایرانی در شبکۀ اینترنتی تی وی پلاس-فاطمه مقصودی- کارشناسی ارشد مدیریت رسانه –دانشگاه سوره-1399

74- جایگاه حقوقی مدیرمسئول مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران، مطالعه تطبیقی در نظام آمریکا-زهرا شیبانی- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1399

75- بررسی روش­های اقناع مخاطب در سریال­های خارجی(مورد مطالعه سریال چرنوبیل)-فاطمه سیروس- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1399

76- بررسی رابطه مصرف فرهنگی و میزان رضایت‌مندی تماشاگران سینمای ایران از فیلم‌های دفاع مقدس-علیرضا ترکمنی- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1399

77- تدوین راهبردهای تبلیغات محیطی جهت ترغیب شهروندان در استفاده از بلیت الکترونیک کرج-فاطمه تشکر- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1399

78- عنوان: بازتاب اخبار ویروس کرونا در خبرگزاری‌های کشور- حکیمه صرافی-- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1400

79- تحلیل محتوای عکس های زنان در هشت سال دفاع مقدس-شیما احمدی- کارشناسی ارشد ارتباطات(تبلیغ وفرهنگ)-دانشگاه سوره-1400

80-رساله دکتری- طراحی الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه های محلی ایران-سیده طناز جعفری-دکتری مدیریت رسانه-دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد-1400

-محقق وعضو شورای راهبردی دفتر مکتب واندیشه دفاعی –امنیتی دانشگاه وپژوهشگاه عالی دفاع ملی وتحقیقات راهبردی ازسال 1397 تاکنون.

-عضو کمیسیون علوم اجتماعی وارتباطات هیات ممیزه مشترک استان تهران، از 1396 تاکنون

-عضو شورای علمی گروه ارتباطات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ازسال 1398 تاکنون.

-دبیرنوزدهمین جشنواره کتاب ورسانه(وزارت فرهنگ وارشاداسلامی)-1399

-عضوشورای پژوهشی معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ازسال 1389 تا1392

-داوری 6جلد کتاب دانشگاهی

-داوری بیش از 60 پایان نامه کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکتری دردانشگاه های کشور

-رییس گروه داوران بخش تحقیقات مطبوعاتی در جشنواره تحقیقات برتر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی،  1383.

-داوری جشنواره مطبوعات کشور- عضو کمیته داوران تخصصی جشنواره مطبوعات کشور 1383.1386

1391-داوری بخش نهایی جشنواره مطبوعات کشوربهمن واسفند1390

-داوری جشنواره امام رضا(ع) ورسانه،1400

-داوری جشنواره کتاب ورسانه،1399

- داوری مقالات دومین همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم-1400

سرای ارتباطات