دکتر رحمان سعیدی

عضو هیأت علمی

  • کارشناسی، 1353 ،Sc.B روابط عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی، 1364 ،Sc.B حقوق قضایی، دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد، ...، Sc.M ارتباطات ، دانشگاه صداوسیما
  • دکترا، 1377 ،ارتباطات، دانشگاه پنجاب هند

تکنیکهای روابط عمومی، کارشناسی

کارآموزی، کارشناسی

مبانی ارتباطات اجتماعی، کارشناسی

مبانی ارتباط اقناع و تبلیغ، کارشناسی

مبانی جامعه شناسی، کارشناسی

جامعه شناسی ارتباطات سیاسی، کارشناسی

مبانی حقوق بین الملل ارتباطات، کارشناسی ارشد

پوشش خبری رسانهای بین المللی، کارشناسی ارشد

حقوق بین المللی تطبیقی، دکتری

حقوق مالکیت ادبی و هنری ، دکتری

معاون دانشکده: 1390/4/27لغایت 1386/11/1

مدیر گروه: 1392/12/1 لغایت 1390/12/02

نماینده دانشکده علوم ارتباطات در کرسیهای نظریه پردازی از آبان ماه 1394

)بررسی رابطه بین دیدگاه مدیران و کارکنان تأمین اجتماعی در مورد حل ...، 1383/11/01

2)ارزیابی سرفصلهای دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، 1387/11/30

3)بررسی علل بی تفاوتی دانشآموزان نسبت به ارزشهای دینی، 1385/12/29

4)شیوه های تبلیغ در سرشماری 1385/11/01

5)عوامل اجتماعی، روانشناختی و ارتباطی مؤثر بر نگرش مردم نسبت به سرشماری عمومی نفوس و مسکن و شیوههای تبلیغات مناسب و ارائه راهکارهای به کارگیری آنها،1384/12/21

کیا علی اصغر، سعیدی رحمان، رادیو و توسعه، انتشارات، مکث، 01/01/1380

کیا علی اصغر، سعیدی رحمان، مبانی ارتباط اقناع و تبلیغ، انتشارات ، مکث، 01/11/1380

سعیدی رحمان، مقدمه ای بر کتاب اقناع و تبلیغ، انتشارات ، نیروی انتظامی، 01/01/1385

سعیدی رحمان، کیا علی اصغر، نقش جهانی شدن و رسانه ها در ... فرهنگی، انتشارات ، خجسته، 1385/11/01

سعیدی رحمان، جامعه اطلاعاتی – شکاف دیجیتالی چالشها و فرصتها در کشورهای جهان سوم، 1386/01/01 ،خجسته ، انتشارات

سعیدی رحمان، تکنیکهای روابط عمومی، انتشارات ، سمت، 01/10/1394 – چاپ نهم 1394

میری مقصود، سعیدی رحمان، طراحی آزمایشات با رویکرد روششناسی ، انتشارات دانشگاهی، 1388/04/01

سعیدی رحمان، کیا علی اصغر، روابط عمومی الکترونیک، انتشارات ، جامعه شناسان، 01/11/1389

سعیدی رحمان، ارتباطات بین المللی و ... فرهنگی، انتشارات ، آوای نور، 01/01/1390

سعیدی رحمان، بررسی پوشش خبری رسانه های بین المللی، انتشارات ، خجسته، 01/11/1390

سعیدی رحمان، حقوق بین الملل تطبیقی ارتباطات، انتشارات علم، 01/11/1391

-سعیدی رحمان، مجموعه شعر لحظه های ناب زندگی دفتر اول رواق اندیشه ،1392

سعیدی رحمان، مطالعات تطبیقی حقوق ارتباطات در کشور ها، نشریه صحیفه الزهرا(س)

حقوق بین الملل ارتباطات سایبر (مجازی)

مقدمه ای بر روابط عمومی اسالمی

از روابط عمومی غربی تا روابط عمومی اسالمی

مقدمه ای بر روابط عمومی بین المللی

سعیدی رحمان، مدیریت در روابط عمومی، ترجمه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1390 دوم چاپ، 1386/01/01

نویسندگی اقناعی در روابط عمومی

جشنها و اعیاد در هند

تکنیک های تبلیغات در شبکه های اجتماعی

مشاوره و روابط عمومی

 

Naghibossadat Seyyed Reza,Saeidi Rahman, developing in legal

system,j,2011/01/01

سعیدی رحمان، تبلیغات سنتی- تبلیغات مدرن، دانش تبلیغات،2 ،01/09/1382

سعیدی رحمان، جامعه اطلاعاتی چالشها و فرصتها، مجلس و راهبرد،10 ،42/10/1382

سعیدی رحمان، تبلیغات کلید موفقیت سیاستمداران، دانش تبلیغات،3 ،01/10/1383

سعیدی رحمان، جهانی شدن اقتصادی، رشد ،4 ،01/04/1385

سعیدی رحمان، جهانیشدن اقتصاد، رشد آموزش علوم اجتماعی ،9-4 ،01/04/1385

سعیدی رحمان، بررسی تطبیقی دیدگاههای دانشجویان دانشگاه اصفهان و چهارمحال بختیاری نسبت به برنامه های شبکه چهار سیما، فصلنامه علوم اجتماعی ،30 ،01/11/1385

سعیدی رحمان، روابط عمومی الکترونیک، کتاب علوم اجتماعی ،4 ،01/04/1387

سعیدی رحمان، بررسی دیدگاه مدیران و کارکنان تأمین اجتماعی در مورد حل مشکالت این سازمان، برنامهریزی رفاه و توسعه ،01 ،01/01/1388

فاتحی دهاقانی ابوالقاسم، ادیبی، مزد خواستی ، سعیدی رحمان ،چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه، مطالعات راهبردی زنان، 44 ،01/01/1388

سعیدی رحمان، تبلیغات و فرهنگ، کتاب علوم اجتماعی ،18 ،01/06/1388

سعیدی رحمان، رسانه ها و تبلیغات دینی، کتاب علوم اجتماعی ،01/07/1389

سعیدی رحمان، دعاگویان داود، نقش تلویزیون در پشتیبانی و هدایت سیاست خارجی، دانش انتظامی 1389/11/01،

سعیدی رحمان، تبلیغات فرهنگ مصرف و سبک زندگی ایرانی، برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی 1389/01/01،

سعیدی رحمان، بسیج سازندگی و جایگاه آن در مهندسی فرهنگی، کتاب علوم اجتماعی، 39 ، 1390/03/01

سعیدی رحمان، لطیفی غلامرضا، دوران بهراد، بررسی وضعیت ارتباطات غیرسازمانی در راهنمایی و رانندگی، انتظام اجتماعی، 21/03/1390

چگینی، مهدی زاده طالشی سید محمد، سعیدی رحمان، رابطه کاربرد رسانههای جدید با انتظار مخاطبان تلویزیون، پژوهشهای ارتباطی، 01/07/1390

-سعیدی رحمان، لطیفی غلامرضا، ارتباطات بین سازمانی در سازمان راهنمایی و رانندگی، انتظام 1390/11/01 ،اجتماع

سعیدی رحمان، حقوق مطبوعات در جمهوری اسالمی ایران و ایالت متحده آمریکا، کتاب علوم 1391/11/01 ،59-16،اجتماع

سعیدی رحمان، سعیدی پگاه، رسانه و فرهنگ مصرف ، کتاب علوم اجتماعی، 17-72 ، 1392/12/01

سعیدی رحمان، مهدی پور مهناز، آزادی بیان در اسالم و اسناد بینالمللی علوم خبری ،602 ، 1393/04/01

سعیدی رحمان، روابط عمومی الکترونیک، کتاب علوم اجتماعی،

سعیدی رحمان، تبلیغات فرهنگ مصرف و سبک زندگی، پژوهشهای ارتباطی

سعیدی رحمان، جامعه اطلاعاتی و شکاف دیجیتالی علوم خبری 1،1 ،01/07/1393

کیا علی اصغر، افخمی حسینعلی، بروجردی علوی مهدخت، رسولی محمدرضا، سعیدی رحمان، آسیبشناسی روابط عمومی علوم اجتماعی 1 ،61 ،01/02/1392

سعیدی رحمان، سمینار فلسفه میان فرهنگی و عالم معاصر، مقاله چاپشده، چالشهای عالم 1385/02/17 ،1385/02/18 بودن منطقه ای و جهانی شدن- معاصر

سعیدی رحمان، سومین همایش وقف و رسانه، آثار و کارکردهای آموزش رسانه بر توسعه فرهنگ وقف 1390/10/27 ،

-سعیدی رحمان، نخستین همایش مردم شناسی دانشگاه آزاد ... کرمان، واره یک تعاونی سنتی زنانه 1390/09/25 ،در ایران

-سعیدی رحمان، اولین هماندیشی ارتباطات دینی، ابراز ارتباطی و تبلیغی ارتباطات دینی، 1388/11/01

-سعیدی رحمان، کیا علی اصغر، همایش ملی مناسبات نسلی در ایران مقاله چاپ شده انقالب رسانهای، جهانی شدن مناسبات نسلی، 07/07/1393

سعیدی رحمان، توسعه در بوشهر، مقاله چاپ شده، توسعه دانایی محور استان بوشهر، 01/11/1385

سعیدی رحمان، سمینار ارتباطات دینی، مقاله چاپشده، نقش ارتباطات دینی در شکوفایی 1389/11/01 ،... ا

سعیدی رحمان، هفته پژوهش نقد کتاب تکنیکهای خبرنگاری برای روابط عمومی )حمید ترقی- سید احمد سیدعلیزداه(، سخنرانی15/09/1393

-سعیدی رحمان، همایش در دانشکده علوم اجتماعی، سخنران، روابط عمومی اطالعرسانی و توسعه 1383/30/05 ،همهجانبه سعیدی رحمان، همایش در دانشکده علوم پزشکی ارتش: روز جهانی خانواده، سخنران، خانواده و 1385/12/01 ،توسعه

سعیدی رحمان، توسعه دانایی محور استان بوشهر اسفند 85 ،مقاله چاپشده، زنان فعالیتهای اینترنتی چالشها و محدودیتهای پیشرو، 01/12/1385

سعیدی رحمان، مباحث جامعه شناختی رسانه با نظر به گذشته حال و آینده، سخنران، رادیو و 1385/09/07 ،

 

سعیدی رحمان، سمینار علمی، مقاله چاپ شده، جهانی شدن و منطقه ای بودن، 01/12/1385

سعیدی رحمان، سخنرانی در دانشگاه آزاد اراک مرکز مطالعات اجتماعی، سخنران، فضای مجازی و استفاده از ماهواره، 10/03/1391

-سعیدی رحمان، سخنرانی در میزگرد علمی کتاب سال روابط عمومی در ایران، سخنران، آسیبشناسی آموزش و تدریس روابط عمومی در ایران، 01/11/1391

سعیدی رحمان، سخنرانی در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی، آینده نگری در روابط 1391/02/01 ،الکترونیک عمومی

سعیدی رحمان، سخنرانی در دانشگاه سوره دانشکده ادبیات، سخنران، اقتدار ... نرم امنیت نرمافزاری 1390/10/06 ،جامعه و

کرسی نظریه پردازی تحت عنوان نقش روابط عمومی در بهره وری سازمان دانشکده علوم اجتماعی فروردین 1394

همایش پیشرفت تمدن اسالمی- واکاوی تمدن اسالمی ایرانی و عوامل رشد و افول آن – اردیبهشتماه 1394

-اولین همایش ارتباطات- مشکالت حقوقی و قضایی در فضای مجازی با تأکید بر قانون جرائم رایانهای 1388 اردیبهشت 1395

تحلیل محتوای عکسهای کاندیداهای ریاست جمهوری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1385/11/01

بررسی آثار تبلیغات رسانهای شرکتهای بیمه در ترویج صنعت بیمه، داریوش ترکمان، 1387/01/01

بررسی نقش روزنامه های شیراز در انتخابات شورای شهر، 24/06/1387

بررسی نقش روزنامه های شیراز در انتخابات .. دوره شورای شهر، امید صداق، 24/06/1387

بررسی جایگاه زنان در مطبوعات سینمایی کشور، ابوالفضل رسولی، 19/12/1388

بررسی چگونگی بازنمایی زنان در سینمای ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 19/12/1388

نقش و جایگاه روابط عمومی از دید مدیران، محمد اسکندری، 01/01/1389

نقش و جایگاه روابط عمومی از دید مدیران، محمد اسکندری، 01/01/1389

1389/06/01 ،الکترونیک عمومی روابط- 14

بازتاب پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 31/06/1389 16 -تحلیل محتوای طرح حجاب در خبرگزاریها...، آمنه متصمی، 24/12/1389

بررسی تطبیقی تبلیغات بازرگانی بیمههای ...، حمیده زمانی، 01/01/1390

عوامل مرتبط با میزان اعتماد شهروندان تهرانی...، محمد صاحب بیانی، 01/01/1390

نقش تلویزیون خصوصی در توسعه سیاسی افغانستان، نادر نژاد- علیزاده، 01/01/1390

روابط عمومی الکترونیک تکریم اربابرجوع، محمد اکبری، 01/01/1390

مقایسه دیدگاه مدیران شهر مشهد در مورد نقش روابط عمومی، محمد اسکندری نژاد، 1390/02/12

مقایسه تلویزیون شبکه یک و چهار از جهت محتوایی، نیما نواز، 01/11/1390

بازنمایی برنامههای تلویزیونی شبکه یک و چهار در جهت تسهیل هدفمندسازی یارانه در ایران، نیما بزاز زادگان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی)ره(، 13/12/1390

نقش برنامه های پزشکی و بهداشتی تلویزیون بر سالمت جسمانی و روانی پیامگیران، مهدیس علیپور، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی )ره(، 11/04/1391

شکاف جنسیت در استفاده از .... ICT ،نسرین احمدی پور، 28/06/1391

بررسی سطح سواد رسانهای فرهنگیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 28/06/1391

بایدونبایدهای حرفهای در روزنامه نگاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 29/06/1391

بازتاب خانواده در نشریات عامه پسند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 29/06/1391

بررسی میزان رضایتمندی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از چگونگی ارائه ی خدمات درمانی و عوامل مرتبط با آن، سمانه گرشاسبی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی )ره(، 08/11/1391

الزامات طراحی نظام جامع اطالعرسانی، سازمان انرژی اتمی، محمد محمدی برمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 09/04/1392

بازتاب مطبوعاتی حمله به سفارتخانه های آمریکا و انگلیس در تهران ) تحلیل محتوا و مقایسه سه روزنامه سراسری در سالهای 1358 و 1390 ،)ملیحه مهرآمیز، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 1392/11/30

رابطه اعتیاد سرپرست خانواده با جامعهپذیری فرزندان، حسین توکلی

دیدگاه مدیران در مورد نقش روابط عمومی

مقایسه دیدگاههای مدیران فرهنگی در مورد روابط عمومی، محمد اسکندری نژاد

اعتیاد سرپرست خانواده و جامعهپذیری فرزندان

جایگاه زنان در مطبوعات ...

جایگاه جامعه اطلاعاتی در ایران، خانم خلجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 1386/11/30

ارتباطات آیینی و قدرت سیاسی در ایران، میر عابدینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 1386/12/18

حقوق ارتباطی در جامعه اطلاعاتی، 01/10/1388

ترافیک و ارتباطات سازمانی، رضا عبدالرحمانی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 01/01/1390

تحوالت نظام حقوقی مطبوعات در ایران از ابتدا تا کودتای 1299 رضاخان، 01/04/1390

رسانه های جدید و مخاطبان تلویزیون، سهیال چگینی، کاربردی ، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 1390/04/21

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی تأکید بر نقش روابط عمومی و ارائه ...، اصحاب 1390/11/01 ،زاده حبیب

بازنمایی اعتراضات مردم کشورهای عربی در شبکه های خبری بینالمللی، اردشیر زابلی زاده،کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 15/11/1390

بازنمایی غرب در سریالهای سیمای جمهوری اسالمی، دانشجو،کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 1390/07/19 ،

سیاستگذاری اجتماعی در ایران، رضا امیدی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، 1393/06/24

انگاره مخاطب در رسانههای ارتباط جمعی، عبدالرضا سه پنجی، 01/06/1389

حقوق ارتباطی در جامعه اطلاعاتی، حبیب ا... معظمی

تلویزیون و هویت ملی ایرانی، منصور ساعی

حقوق ارتباطی در جامعه اطلاعاتی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)،

انگاره مخاطب در رسانه های جمعی ایران

 

1386/01/01 ،اجتماعی علوم فصلنامه

1386/01/01 ،اسالمی دانشگاه فصلنامه

1387/01/01 ،اجتماعی علوم فصلنامه

1387/01/01 ،اسالمی دانشگاه فصلنامه

1389/06/01 ،اسالمی دانشگاه فصلنامه

1390/01/01 ،اسالمی دانشگاه فصلنامه

فصلنامه دانش نظامی آموزشی، 01/01/1394

پژوهشگر نمونه دانشکده 1384/11/01

مولف برتر دانشکده در سال 1387 ،01/11/1387

مولف برتر دانشکده در سال 1390 ،01/01/1390