تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 دانشگاه سوره

1399/10/22   12:00

مدیریت آموزشی دانشگاه سوره، تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 دانشگاه را به صورت جدول اعلام کرد.

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 دانشگاه سوره


تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 مدیریت آموزشی دانشگاه سوره