تشکیل کمیته تحول اداری دانشگاه سوره

1398/11/21   09:19:00

اولین جلسه کمیته تحول اداری دانشگاه سوره با حضور اعضای این کمیته، در دفتر معاونت اداری و مالی تشکیل شد

 تشکیل کمیته تحول اداری دانشگاه سوره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، اولین جلسه کمیته تحول اداری با حضور اعضای این کمیته، در دفتر معاونت اداری و مالی تشکیل شد. 
سید ایرج زارع معاون اداری و مالی درخصوص تشکیل  اولین جلسه کمیته تحول اداری، اعلام کرد که کلیه فرم های ارزشیابی کارکنان که توسط روسای دانشکده ها، معاونین و مدیران ستادی به کمیته ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و امتیازات لازم  به پرسنل تخصیص داده شد.
وی همچنین اظهار داشت که من بعد جابجایی، ارتقاء و تغییر پست های سازمانی کارکنان در این کمیته بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.


کمیته تحول اداری دانشگاه سوره