منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

درباره دانشکده هنر

دانشکده هنر

دانشکده هنر دانشگاه سوره با هدف تفکیک فعالیتهای علمی و آموزشی در حوزهها و گرایش های تخصصی و به نیت دستیابی به ساختارهای رسمی و مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 1385/06/4 با تصویب هیأت اُمناء و هیأت رئیسه دانشگاه سوره فعالیت خود را به عنوان مهمترین، بزرگترین و با سابقهترین دانشکدة دانشگاه سوره آغاز کرده است.

این دانشکده با پشتوانة حداقل 15 سال فعالیت آموزشی و تربیت نیروهای ماهر و نیمهماهر در رشتهها و گرایشهای مختلف هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، سینما و هنرهای سنتی و همچنین با تکیه بر اعضای هیأت علمی رسمی و مدعو خود توانسته است به اعتباری قابل قبول و در بعضی رشتههای تخصصی برجسته و بیبدیل در میان دانشگاههای معتبر دولتی و با سابقه دست یابد.  شاهد این ادعا افتخار و کسب جوایز، لوحهای تقدیر و شایستگیهایی است که توسط استادان، دانشجویان و دانشآموختگان دانشکده هنر در نمایشگاهها و جشنوارهها و همایشهای داخلی و خارجی کسبشده و در سوابق و خاطرة سوره محفوظ مانده است.

این دانشکده به رغم محدودیتهای خود از نظر فضای آموزشی و امکانات فیزیکی، اعتبار خود را مدیون اعضای هیأت علمی و استادان مدعو و دانشجویانی است که اهداف سوره را در تمامی فعالیتهای آموزشی و فوق برنامه خود در اولویت قرار داده و پیشرفت سوره را پیشرفت و افتخار خود میدانند.