منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

 

دستورالعمل اجرایی پرداخت و بازپرداخت  وام کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه سوره

مقدمه:

این دستورالعمل در اجرای فصل ششم آیین نامه اداری و استخدامی دانشگاه به منظور پرداخت وام و ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان به شرح زیر تهیه شده است.

ماده 1- موضوع:

وام شامل کمک هزینه های بیمارستانی و مازاد بر بیمه تکمیلی، ازدواج، تحصیلی، ودیعه خرید مسکن و فوت بستگان درجه یک و رهن و اجاره مسکن، بیمه های مربوطه و خرید کالای منزل و نظایر آن ها می باشد که بر اساس شرایط زیر پرداخت می شود.

ماده 2- شرایط وام گیرندگان:

اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی تمام وقت دانشگاه با ارائه فرم درخواست وام.

ماده 3-منابع مالی

منابع مالی صندوق از محل کمک های دانشگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می شود که میزان کمک سالانه با پیشنهاد معاون اداری و مالی و تصویب هیأت رئیسه تعیین می شود.

ماده 4- مبلغ وام:

4-1- کمک هزینه های درمانی کارکنان و اعضاء تحت تکفل، مازاد بر بیمه های تکمیلی تا سقف 100.000.000 ریال با ارائه اسناد مثبته.

4-2- کمک هزینه های ازدواج کارکنان تا 150.000.000 ریال با ارائه عقدنامه.

4-3- کمک هزینه های ازدواج فرزندان کارکنان تا 150.000.000 ریال (برای سرپرستان خانوار) با ارائه عقدنامه.

4-4- کمک هزینه فوت بستگان درجه یک درصورتی که تحت تکفل باشند تا 50.000.000 ریال برای پدر و مادر و تا 100.000.000 ریال برای فرزند و همسر.

4 -5 وام خرید مسکن تا سقف 400.000.000 ریال برای سرپرستان خانوار با ارائه اسناد مثبته

4 6 ودیعه اجاره مسکن تا سقف 150.000.000 ریال برای سرپرستان خانوار با ارائه اسناد مثبته

تبصره 1: کارکنانی که از تسهیلات تعاونی مسکن سوره استفاده نموده اند وام خرید مسکن (400.000.000) ریال شاملشان نخواهند بود.

 

تبصره:2: وام خرید و اجاره مسکن در طول خدمت اعضاء برای هر فرد فقط یک بار قابل استفاده می­باشد.

4- 7 در موارد خاص که مصادیق مطرح نشده مبلغ قرض به صورت کوتاه مدت قرض الحسنه حداکثر تا سقف شش ماه تا مبلغ 500.000.000 ریال با دریافت اسناد و تضمین تعهدآور با بازپرداخت یکجا بنا به تشخیص کمیته وام قابل پرداخت خواهد شد.

ماده 5- شرایط پرداخت وام:

1-5- در شرایط مساوی به جزء بند 4-2 متأهلین در اولویت هستند.

2-5- آخرین قسط بازپرداخت وام نباید از سن بازنشستگی اجباری هر فرد تجاوز نماید.

3-5-مانده حقوق وام گیرنده با احتساب سایر وام های دریافتی نبایستی از 50% حقوق کمتر باشد.

4-5- مبلغ وام با احتساب کل بدهی های هر فرد نباید از 85% ذخیره سنوات وی بیشتر باشد.

5-5- تقسیط وام با توجه به میزان حقوق تعیین و توسط واحد مالی پس از اخذ گواهی کسر از حقوق و یا سنوات طبق جدول زیر اعمال خواهد شد.

 

 

یک میلیون تومان

10 ماهه

دو میلیون تومان

12 ماهه

سه میلیون تومان

16 ماهه

چهار میلیون تومان

18 ماهه

پنج میلیون تومان

20 ماهه

شش میلیون تومان

22 ماهه

هفت و هشت میلیون تومان

24 ماهه

نه و ده میلیون تومان

26 ماهه

بیست میلیون تومان

36 ماهه

سی وپنج میلیون و بیشتر

48 ماهه

 

 تبصره3: مبلغ اقساط فوق با نظر معاون اداری و مالی  بنا به مقتضیات و شرایط مالی صندوق قابل افزایش و تغییر است.

 

ماده 6- کمیته وام:

مرجع تشخیص اعطای تسهیلات تا سقف 30 میلیون ریال مدیر منابع انسانی و تا سقف 100 میلیون ریال معاون اداری و مالی و بالاتر توسط کمیته وام شامل معاون اداری و مالی (رئیس کمیته) مدیر مالی (خزانه دار کمیته) و نماینده رئیس (ناظر) و مدیر منابع انسانی (عضو و دبیر کمیته) صورت می گیرد.

ماده 7: در موارد خاص و ویژه که درخواست متقاضی مطابق مواد این دستورالعمل نمی باشد، با تشخیص و موافقت رئیس دانشگاه قابل پرداخت و اجرا خواهد بود.

تبصره 4: پرداخت کلیه وام­ها منوط به وجود اعتبار می­باشد.

ماده 8- کارمزد:

معادل 2% مبلغ وام به عنوان کارمزد و کمک به افزایش اعتبارات صندوق و پرداخت هزینه های جاری کمیته، محاسبه و اعمال خواهد شد.

این دستورالعمل در یک مقدمه، 8 ماده و چهار تبصره در جلسه مورخ 1399/05/08 در هیأت رئیسه به تصویب رسید و تاریخ اجرای آن از 1399/01/01 می باشد.


اشتراک در:

کلمات کلیدی: آیین نامه اجرایی اعطای وام ضروری کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه سوره

نظر خود را بنویسید