منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر


Dr. Hassan Osanloo

 Dean of Architecture Faculty & The Pioneer Professor of the Architecture Faculty 

Master’s degree in architecture and urban planning, Poitecnico di Milano Ph.D degree in architecture and urban planning “Consortium between Politecnico di Milano, Universita’ degli studi di Genova, Universita’ dgli studi di Bologna, Universita’ degli studi di Berescia.” 

- The faculty member of the Architecture Faculty Soore University; 

- Dean  of International relations Soore Unviersity 

- Coordinator of  internal architecture Soore Unviersity.

اشتراک در:

کلمات کلیدی: Architecture_Faculty’s chairman, Soore University

نظر خود را بنویسید